PRZEKSZTAŁCENIE, REPREZENTACJA ORAZ NARUSZANIE PRAWA PRZEZ SKP

Przekształcenie, łączenie lub podział spółki, oświadczenia ich przedstawicieli i właściwa reprezentacja (nawet po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego SKP) oraz rażące naruszenie prawa przez przedsiębiorcę – według DTD, Kukiz-15 wspiera stronę społeczną.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Teraz mamy poprawkę nr 3 zgłoszoną przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz’15. Strona rządowa na temat tej poprawki.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Czy mógłby pan dyrektor powiedzieć, o co w niej chodzi?

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Ta poprawka zakłada zniesienie obowiązku każdorazowego przeprowadzenia sprawdzenia SKP po tym, gdy nastąpiły zmiany o charakterze organizacyjno-prawnym – przekształcenie, łączenie lub podział spółki. W przedłożeniu rządowym zakładano, że w każdym takim przypadku TDT będzie dokonywał kolejnego sprawdzenia SKP – wyposażenia i warunków lokalowych. Natomiast, mając na uwadze, że tutaj obowiązuje zasada sukcesji uniwersalnej, dotychczasowe uprawnienia powinny przechodzić na następcę prawnego takiego przedsiębiorcy, takiej spółki, która te uprawnienia przekazuje. Dlatego, w naszej ocenie, ta poprawka zasługuje na uwzględnienie i nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych sprawdzeń.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to poprawka tożsama z poprawką pana posła Szramki.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał?

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

19 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciw.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Zatem poprawka nr 3 została uwzględniona. Poprawka nr 4, zgłoszona przez klub Kukiz’15. Panie pośle.

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Domyślam się, że podobnie jak poprzednie nie przejdzie, ale składamy ją na prośbę strony społecznej.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Strona rządowa.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

A może dwa zdania na ten temat. Proszę bardzo.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Tutaj zaproponowano, aby w przypadku oświadczeń niezbędnych do wpisu danego przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów do rejestru SKP, oświadczenia składały wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji, ale nie wszystkie, tylko zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS. Zatem, w przypadku, kiedy w jednej spółce jest 10 osób uprawnionych do reprezentacji, należy przyznać rację wnioskodawcom, że nie ma potrzeby, aby każdy z nich składał takie oświadczenie. Wystarczy, że to oświadczenie złożą osoby, które, zgodnie z KRS, są uprawnione do reprezentacji. W związku z tym, pozytywna rekomendacja.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Zatem, poddaję poprawkę pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem czwartej poprawki? Przypominam, że to poprawka strony społecznej, przejęta przez pana posła Szramkę. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta. Poprawka nr 5, Klub Parlamentarny Prawo

i Sprawiedliwość. Proszę o zaprezentowanie krótko tej poprawki.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

To jest art. 1, pkt 18, lit. b, w art. 86a. Czy mam powiedzieć ogólnie, czego dotyczy?

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Tak, o co chodzi.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Momencik. Może pan dyrektor Warchoł.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę, panie dyrektorze.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Tutaj zaproponowano skreślenie przepisów, które zakładały, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy nastąpi jego wykreślenie z rejestru przedsiębiorców SKP. Mając na uwadze ostatnie zmiany w systemie prawa – wprowadzenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która w określonych przypadkach dopuszcza kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej także po śmierci przedsiębiorcy, chcielibyśmy zapewnić spójność tym przepisom. Ta poprawka wychodzi temu na przeciw skreślając te przypadki wykreślenia wraz ze śmiercią przedsiębiorcy.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Czyli, w tym wypadku bardziej wyjście naprzeciw przepisom niż…

Czy jest sprzeciw odnośnie do jej przyjęcia? Dziękuję bardzo. Nie ma sprzeciwu…

Panie mecenasie, proszę bardzo.

Legislator Sławomir Osuch:

Przyjęcie tej poprawki będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty technicznej w art. 86b ust. 3. Dotychczas jest tam odwołanie do art. 86h ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d. Po przyjęciu tej poprawki będzie to odesłanie do 1 pkt 2 lit. a-c. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

To jest techniczna zmiana. Nie było głosu przeciwnego odnośnie do przyjęcia tej poprawki. Czy tak? Dobrze widziałem. Zatem, przyjmujemy poprawkę nr 5. Dziękuję bardzo.

Poprawka nr 6, zgłoszona przez klub Kukiz’15.

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

To również poprawka ze strony społecznej. Ten przepis wymaga doprecyzowania, ponieważ z przedstawionego w projekcie zapisu nie wynikło, w jakim okresie i przy ilu kontrolach miało zostać stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Strona rządowa. Proszę o komentarz.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

W naszej ocenie, ta poprawka jednak jest opatrzona pewną wadą, ponieważ zakłada,że tym rażącym naruszeniem jest niedopełnienie obowiązków dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych kontroli okresowych. Możemy natomiast wyobrazić sobie sytuację, w której u danego przedsiębiorcy jest przeprowadzona kontrola okresowa, po czym, np. po upływie 9 miesięcy, jest przeprowadzana kontrola doraźna, która również wykazuje te nieprawidłowości. Wtedy, tak naprawdę, nie zajdą wskazane w tej poprawce przesłanki do tego, żeby uznać to za rażące naruszenie, pomimo że przedsiębiorca już dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych kontroli takich naruszeń dokonał. W związku z tym, proponujemy, żeby nie przyjmować tej poprawki.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo, panie przewodniczący.

Poseł Stanisław Żmijan (PO-KO):

Jeżeli słusznie wskazuje pan, że propozycja także jest obarczona wadą, to jednak problem ten trzeba rozwiązać, bo przedsiębiorca nie może spotkać się z sytuacją, że z różnych powodów – tak to nazwijmy – do kontroli dochodzi w krótkim odstępie czasu. Z różnych powodów, powiadam. Jeszcze nie zdąży zareagować po pierwszej kontroli czy nie zdąży usnąć tego, co było wskazane w pierwszej kontroli, zauważone, podważone i zalecone do usunięcia. Niezbędne jest więc doprecyzowanie, w jakim czasie. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Panie mecenasie. Panie dyrektorze, czy jeszcze coś.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Ewentualnie można by tu wskazać, że te kontrole muszą następować po sobie. Tu widzę ewentualnie pole do doprecyzowania. Natomiast nam chodziło o to, żeby wskazać pewną powtarzalność tych naruszeń. Jeżeli przedsiębiorca dwukrotnie ich się dopuszcza, to przyjęliśmy, że niezależnie od trybu kontroli jest to wystarczająca przesłanka do tego, żeby uznać to za rażące naruszenie.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Stanowisko rządu.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Negatywne odnośnie do tej poprawki.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Coś jeszcze. Widzę, że panowie jeszcze…

Mamy czas. Dziś głosowań nie ma. Możemy spokojnie dyskutować, by to, o czym dyskutujemy, było dobre dla wszystkich stron. Możemy też przyjąć np., że przegłosujemy tę poprawkę, a na dalszym etapie…

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Oczywiście. Najwyżej pochylimy się nad tym problemem, żeby ostatecznie nie było wątpliwości odnośnie do tych zapisów, ale na razie jesteśmy za odrzuceniem tej poprawki. Być może z wnioskodawcami spróbujemy to jeszcze przedyskutować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Bardzo dziękuję. W takim razie, kto jest za przyjęciem szóstej poprawki. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

7 głosów za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała większości. Miejmy jednak nadzieję, że będzie

dalej rozpatrywana.

– – – – – – – – – – – – – –

view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5Fhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?

Lub

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/933DA88BB8BC685AC125836A00508617/%24File/0389108.pdf

514 total views, 2 views today