DODATKOWA PRACA DLA INSP. TDT, COFANIE NAM UPRAWNIEŃ, ZAWIESZENIE DYR. OLEKSIAKA NA 3 M-CE

Dodatkowa praca dla insp. TDT, cofanie naszych uprawnień, o 3 miesięcznym zawieszeniu dyr. Oleksiaka. Czyli dyskusja w pełnej krasie na Komisji Infrastruktury, choć już nieco po czasie. 

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę państwa, poprawka nr 7. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. O co chodzi w tej poprawce? Siódma poprawka.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Tutaj zaproponowano wzmocnienie gwarancji niezależności inspektorów TDT, realizując także cele dyrektywy w tym zakresie.1 Zaproponowano, aby inspektorzy, pracownicy komórki nadzoru TDT nie mogli wykonywać pracy ani świadczyć usług na podstawie umów cywilno-prawnych w SKP komercyjnych, a także w ośrodkach szkolenia diagnostów. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której pracownicy komórki nadzoru dorabialiby na rynku. Zakazane będzie również – zgodnie z tą poprawką – prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu SKP przez takiego pracownika komórki nadzoru czy ośrodka szkolenia diagnostów.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Czy jest sprzeciw odnośnie do przyjęcia tej poprawki? Nie słyszę sprzeciwu…

Proszę? Nie ma sprzeciwu. Wobec tego, przyjmujemy poprawkę nr 7.

Proszę państwa, poprawka nr 8 – klub Kukiz’15. Pan poseł Paweł Szramka.

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Tak, dziękuję bardzo. Kolejna poprawka ze strony społecznej. W tej poprawce, w uzasadnieniu czytamy, że konieczne jest modyfikowanie przedmiotowego zapisu i w projektowanym brzmieniu ust. 13 należy usunąć odniesienie do ust. 9, tj. pozostawić rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie zawieszenia diagnostom uprawnień zawodowych, a jednocześnie taki rygor nie powinien być nadawany w każdym przypadku decyzji o cofnięciu uprawnień diagnoście.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo o ewentualne stanowisko rządu.

Zastępca dyrektora departamentu w MI Tomasz Warchoł:

Zakładaliśmy taką sytuację, że w przypadku wydania decyzji o cofnięciu świadectwa kompetencji diagnosty i nienadania takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności może być w praktyce tak, że taki diagnosta w trakcie trwania tego postępowania administracyjnego, które – jak wiemy – powinno trwać kilka miesięcy…

Powinno trwać najwyższej 3 miesiące, a może trwać dłużej, więc diagnosta dalej będzie uprawniony do wykonywania BT.

Cofnięcie świadectwa kompetencji diagnosty jest to ta najbardziej dolegliwa sankcja, którą poprzedza chociażby zawieszenie świadectwa w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień. Natomiast cofnięcie oznacza brak możliwości wykonywania BT.

Nie chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że diagnosta, pomimo wydania decyzji pierwszej instancji, dalej będzie wykonywał BT, bo przesłanki cofnięcia dotyczą tych najpoważniejszych naruszeń. Z tego wynika uzasadnienie nadania rygoru. W związku z tym, rekomendacja jest negatywna.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo, panie przewodniczący.

Poseł Stanisław Żmijan (PO-KO):

W odniesieniu do obwinionego czy oskarżonego, dopóki nie jest on skazany prawomocnym wyrokiem, jest domniemanie niewinności. Decyzja o natychmiastowym wykonaniu powoduje, że taki diagnosta pozostaje bez środków do życia, bo nie może wykonywać swoich czynności. On po prostu zarabia na utrzymanie siebie i swojej rodziny. W związku z tym – dobrze, że pan mecenas skorygował, że to jest do trzech miesięcy, ale można powiedzieć, że to są aż 3 miesiące – w moim przekonaniu, nie ma konieczności takiego zapisu. Wnoszę więc o przyjęcie tej poprawki.

Jeszcze jedna kwestia. Poprawka szósta, w przypadku której zadeklarowali państwo, że podejmą rozmowy, jest dlatego ważna, żeby nikomu nie przyszło do głowy – a bez tej poprawki regulacje, które są zawarte w projekcie ustawy taką możliwość dają – eliminowanie z rynku niektórych stacji, zgodnie z tym, jak ktoś uzna. Dlatego ta poprawka szósta jest tak ważna. I dlatego właśnie te kontrole można zlecić w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech i pokazać – „chcielibyśmy, żebyś działał, ale, niestety, nie spełniasz warunków”.

Dlatego te poprawki – ósma, o której teraz mówimy, i szósta – są tak bardzo ważne. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Strona rządowa, proszę bardzo.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Podtrzymujemy stanowisko za odrzuceniem tej poprawki, dlatego że uważamy, iż w tym przypadku – co powiedział już przed chwilą pan dyrektor Warchoł – mamy do czynienia z wykonywaniem czynności kontrolnych i dbaniem o bezpieczeństwo obywateli, użytkowników pojazdów.

Jeżeli są zastrzeżenia do osoby, która wykonuje te czynności – stwierdzone zastrzeżenia – to oznacza, że taka osoba nie powinna dopuszczać pojazdów, bo w czasie, kiedy dokonuje tych czynności – przez te 3 miesiące – mogłaby dokonać kolejnych złych sprawdzeń. Dlatego wnosimy o odrzucenie tej poprawki. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Pan poseł Szramka, proszę bardzo.

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Nie chciałbym być niemiły, ale odbijając piłeczkę – tu mamy diagnostę, któremu coś się zarzuca, a nie jest prawomocnie ukarany.

Mamy podobną sytuację z panem, panie dyrektorze, bo też w przestrzeni publicznej krążą zarzuty, że pan jest powiązany z pewnymi osobami, na które ta ustawa będzie korzystnie wpływać. Zatem teraz przez 3 miesiące pan też nie powinien w tych pracach uczestniczyć.

Chyba tak to należy rozumieć.

Dlatego proszę przyjąć tę poprawkę, spojrzeć na to z ludzkiego punktu widzenia, bo jeśli dany diagnosta jest jedynym żywicielem rodziny, ma jeszcze kredyt na głowie, a przez 3 miesiąca nie będzie miał zarobków, to takie sytuacje mogą kończyć się naprawdę nieprzyjemnie.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Myślę, że te pana stwierdzenia są absurdalne, przynajmniej dla mnie, zupełnie nieporównywalne. Wydaje mi się, że…

Nawet nie będę tego komentował. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Mówimy o sytuacji takiej, że diagnosta – tak powiem – z wadami, dalej będzie produkował wady. Nagle może być wypadek i zdarzenie, i to, i tamto…

Oczywiście, chrońmy tych przedsiębiorców, chrońmy tych diagnostów jak możemy, ale też nie mogą to być ludzie, którzy dlatego, że nie mają z czego żyć, będą wypuszczać na drogi tandetne samochody. Taka argumentacja do mnie też nie trafia. Przepraszam bardzo. To był mój komentarz jako posła, nie jako przewodniczącego.

W takim razie, proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki ósmej. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał?

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

6 głosów za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała większości.

– – – – – – – – – – – – – –

view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5Fhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?

Lub

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/933DA88BB8BC685AC125836A00508617/%24File/0389108.pdf

1 Dyrektywa nr 45/2014 mówi w pierwszej mierze o koniecznych gwarancjach niezależności dla insp. UDS-a na SKP, a nie o gwarancjach niezależności dla nadzoru. Nadzór sobie poradzi, a Koledzy Diagności nie zawsze sobie radzą z właścicielami.

1,058 total views, 2 views today