REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH I UCZNIÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH.

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI

Reklamy

DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

I UCZNIÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH.

Reklamy

W dniu 25 i 26 października 2019 r. w Legnicy odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa Diagnostów Samochodowych i Uczniów na Diagnostów Samochodowych.

Podstawowymi celami konkursu są:

1. Doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uprawnionych diagnostów samochodowych;

2. Utrwalanie w środowisku uprawnionych diagnostów samochodowych przekonania, że tylko zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej oceny społecznej środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych;

3. Podnoszenie prestiżu społecznego pracowników stacji kontroli pojazdów;

4. Przybliżenie społeczeństwu problematyki BRD w aspekcie techniki motoryzacyjnej, pracy uprawnionych diagnostów samochodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tego środowiska zawodowego;

5. Wyłonienie najwszechstronniejszego diagnosty samochodowego tych Mistrzostw w następujących kategoriach: wykonujący zawód, student aplikujący do zawodu diagnosty i uczeń na diagnostę samochodowego.

6. Wyłonienie najlepszej 2-osobowej drużyny stanowiącej reprezentację firmy, środowiska lub innego podmiotu w kategoriach: zawodowcy, studenci i uczniowie.

W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do trzeciego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

W klasyfikacji drużynowej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do trzeciego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich drużyn.

W klasyfikacji indywidualnej uczestniczyć mogą jedynie posiadacze aktualnych uprawnień diagnosty samochodowego, z wyłączeniem zgłoszonych przez właściwego przedstawiciela uczelni wyższej lub szkoły o profilu samochodowym.

Rejestracja zawodników.

Warunkiem zarejestrowania jest wzięcie udziału w teście pod internetowym adresem: http://zapisympds.sosnowski.pl/

W dniach 11 – 12.10.2019 r. uruchomiony zostanie test do rzeczywistej rejestracji zawodników ze stacji kontroli pojazdów i wyższych uczelni z pytaniami kwalifikacyjnymi, zaś w dniach 14 – 15.10.2019 r. dla szkół branżowych.

Stosowny program wyłoni 9 drużyn ze stacji kontroli pojazdów i 3 drużyny z wyższych uczelni do rozgrywek w dniu 26.10.2019 r. na terenie firmy MPK sp. z o.o. w Legnicy, a także 12 drużyn ze szkół branżowych do rozgrywek w dniu 25.10.2019 r. na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Legnicy przy ul. Grunwaldzkiej. Udział nieodpłatny.

Zawodnicy będą mieli do pokonania konkurencje teoretyczne i praktyczne, które sprawdzą ich umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie techniki motoryzacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa jest zastosowanie się do wytycznych z zakresu BHP w czasie konkursu, stanowiących załącznik nr 2 tego Regulaminu.

W każdej drużynie uczestniczy dwóch diagnostów lub dwóch studentów i uczniów, którzy samodzielnie dokonują podziału swoich zadań w trakcie praktycznej części Mistrzostw.

Drużyny otrzymują nr startowy wybrany w losowaniu.

W trakcie trwania Konkursu wszyscy uczestnicy mają wyłączone telefony komórkowe pod groźbą dyskwalifikacji.

Przed rozpoczęciem konkursu odbywa się odprawa techniczna z instruktorem urządzeń. Odprawę prowadzi upoważniony pracownik reprezentujący firmę, która udostępniła elementy ścieżki diagnostycznej na potrzeby Mistrzostw.

Opisy znalezionych usterek prowadzone są w wersji elektronicznej przygotowanej przez firmę Norcom z Poznania.

Podmioty, które są współorganizatorem i udostępniają swoje pomieszczenia na potrzeby tych Mistrzostw mają prawo do tzw. dzikiej karty. W przypadku obecnych Mistrzostw są to drużyny: MPK w Legnicy, a w przypadku uczniów drużyna ze szkoły ZSS w Legnicy.

Konkurencja I – test.

Test zawiera wybrane przepisy Prawa o ruchu drogowym (80 pytań/30 min.), obejmujących zagadnienia zawodowe oraz ze znajomości wybranych zagadnień z prawa karnego, prawa o wykroczeniach, prawa pracy i innych przepisów określających odpowiedzialność prawną uprawnionego diagnosty samochodowego, jego prawa i obowiązki.

Przewidziano dwa rodzaje pytań testowych: jeden dla grupy zawodowych diagnostów i studentów, a drugi zestaw dla uczniów szkół branżowych.

Konkurencja testowa przewiduje możliwość jednokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród trzech propozycji odpowiedzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Każdy diagnosta odpowiada na zestaw pytań indywidualnie i zdobywa punkty indywidualnie.

Za każdą prawidłową odpowiedź – 1 pkt.

Na potrzeby klasyfikacji drużynowej, w dwuosobowej drużynie dodajemy uzyskane indywidualnie punkty poszczególnych diagnostów z danej drużyny do siebie.

Czas odpowiedzi – 30 min.

Konkurencja II – sprawdzian praktycznych umiejętności zawodowych.

Uczestnicy Konkursu wspólnie szukają usterek. W dwuosobowej drużynie uzyskane punkty danej drużyny dodajemy na indywidualne konto każdego z członków drużyny.

Za każdą usterkę prawidłowo znalezioną dolicza się po 5 pkt dla każdego diagnosty.

Za każdą usterkę nieprawidłowo znalezioną odlicza się – minus 3 pkt dla danego diagnosty (w celu podniesienia rangi praktycznych umiejętności zawodowych).

Czas szukania rzeczywistych usterek w części praktycznej to 15 minut, włącznie z opisaniem znalezionych usterek w wersji elektronicznej do oprogramowania komputerowego, przygotowanego przez firmę Norcom.

Znalezienie usterek będzie się odbywało w czasie nieprzekraczającym 15 minut na stanowisku diagnostycznym, włącznie ze stosownym wypełnieniem elektronicznego formularza zawierającego wykaz rzeczywistych i fikcyjnych usterek.

Ilość skreśleń na formularzu nie może przekraczać ogłoszonej ilości rzeczywistych usterek pod groźbą dyskwalifikacji drużyny (np. 10 ogłoszonych usterek, to max. 10 skreśleń).

Jest to praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych polegający na sprawdzeniu specjalnie usterkowanego wcześniej pojazdu na ścieżce diagnostycznej, gdzie o wyniku zadecyduje większa ilość ustalonych rzeczywistych usterek w pojeździe.

Pojazdy będą specjalnie przystosowane przez organizatora, który przygotuje nie mniej, jak 15 usterek, opisze je i przekaże Komisji Konkursowej.

Do czasu/momentu praktycznego sprawdzianu każda drużyna przebywa w wyznaczonej przez organizatora strefie oczekiwania bez dostępu do urządzeń elektronicznych.

Kolejna drużyna wywoływana jest przez członka Komisji Konkursowej. Z chwilą wywołania danej drużyny Turnieju, podchodzi ona do pojazdu ustawionego przed ścieżką diagnostyczną z kluczykiem zapłonu w stacyjce. Następnie wprowadza pojazd na ścieżkę diagnostyczną i odczytuje wyniki oraz dokonuje innych niezbędnych czynności sprawdzających.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku drużyn reprezentujących branżowe szkolnictwo, gdzie usterkowany pojazd eksponowany jest na stanowisku warsztatowym z możliwością uniesienia go na podnośniku.

W sytuacji, kiedy z trzech pierwszych drużyn dwie lub trzy posiadają taka samą ilość punktów dopuszcza się dogrywkę z części teoretycznej w postaci 10 pytań z czasem na odpowiedź 10 min.

Obliczanie punktów według przedstawionego schematu pozwoli na wyłonienie zarówno najlepszej drużyny, jak i najlepszego indywidualnie diagnosty w poszczególnych kategoriach.

Skład i liczbę Komisji Konkursowej oraz osoby przygotowujące usterkowanie pojazdu zapewnia Organizator Konkursu.

Przygotowane usterki muszą być powtarzalne po każdym wjeździe kolejnych uczestników konkursu na ścieżkę diagnostyczną.

Do pomiaru czasu podczas konkurencji przewiduje się wykorzystanie urządzeń elektronicznych, w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dokonanie pomiaru ręcznego;

Nadzór nad organizacją i przebiegiem pełnić będzie organizator przedsięwzięcia.

Uwagi dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane do Komisji Konkursowej w przeciągu 30 minut od zakończenia danej konkurencji.

Komisja Konkursowa rozpatruje zgłoszone wnioski doraźnie, nie dłużej niż 30 minut.

Załącznik 2:

Wytyczne z zakresu BHiP w czasie trwanie konkursu.

Uczestnicy Konkursu mają obowiązek:

– okazać się dokumentem wydanym przez właściwe starostwo, ilustrującym posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego.

– podporządkować się Komisji Konkursowej oraz wszelkim poleceniom obsługi technicznej w trakcie eksploatacji urządzeń stanowiących wyposażenie SKP.

– posiadać odzież roboczą, w tym nakrycie głowy i rękawice oraz obuwie z podeszwą antypoślizgową.

– wykazać się dobrym stanem zdrowia i wolnym od jakichkolwiek używek, narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, pozwalającym na przystąpienie do konkursu z pełna świadomością swoich zachowań.

– zachować szczególną ostrożność podczas przebywania bezpośrednio przy krawędzi kanału przeglądowego lub przy pracy z jakimkolwiek podnośnikiem.

– w trakcie przeprowadzania pomiarów wymagających pracy silnika, spaliny muszą być odprowadzane ze stanowiska kontrolnego przez indywidualny wyciąg spalin.

– warunkiem przystąpienia do egzaminu jest podpisanie oświadczenia o znajomości przepisów BHiP obowiązujących na SKP.

„Ja, niżej podpisany oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na przystąpienie do Konkursu.

Znane mi są przepisy BHiP obowiązujące na Stacji Kontroli Pojazdów oraz zapoznałem się z powyższymi wytycznymi obowiązującymi w czasie Konkursu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że biorę udział w Konkursie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Konkursie może się wiązać z naturalnym ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, a tym samym możliwością doznania obrażeń ciała i urazów fizycznych oraz szkód materialnych.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/czytelny podpis uczestnika Konkursu