SYGNATURA AKT II K 696/18/6

Dotyczy: Sygnatura akt II K 696/18/6. 8 styczeń 2019.

W wyniku nowych faktów, konieczne jest uzupełnienia wyjaśnienia zarzutów, stawianych przez Grzegorza Krzemienieckiego, który przez lata terroryzuje diagnostów usiłując zdominować wszystkie fora i narzucić swoją narrację z powoływaniem się na swoich prawników.

https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/6233-termin-nastepnego-bt-po negatywie/&tab=comments#comment-90707

Chodzi o opinie Grzegorza Krzemienieckiego i jego nieomylnych prawników i wypowiedzi innych diagnostów a nie diagnostyków którzy podzielają moje stanowisko. Uprzednio wskazywałem na wyrok III SA/Lu 28/18 – Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-03 , który dotyczył programów sprzedawanych przez Krzemienieckiego. Dla porównania powołam się na inny wyrok i ten sam czyn popełniony przez diagnostę przy użyciu innego programu. II SA/Ke 1002/13 – Wyrok WSA w Kielcach.2015-04-09 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5EAA4EAD05
„ w każdym ujawnionym przypadku nieprawidłowego określenia roku produkcji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jako rok produkcji podawał rok zarejestrowania pojazdu zagranicą, nawet jeśli mógł ustalić prawidłowy rok produkcji na podstawie nr VIN przy pomocy programu „Patronat ITS”.

Zdaniem organu liczba ujawnionych nieprawidłowości nie może przemawiać na korzyść strony jako błąd czy pomyłka. Tym bardziej, że w przypadku pojazdów m-ki Volkswagen, Skoda, Ford i Kawasaki diagnosta mógł ustalić prawidłowy rok produkcji na podstawie nr VIN przy pomocy programu „Patronat ITS”. „Przy określaniu roku produkcji diagnosta może korzystać z informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym, informacji od producenta, świadectwa homologacji, funkcjonujących na rynku programów komputerowych służących do ustalania roku produkcji, rocznika pojazdu zawartego w VIN każdego pojazdu.”

Ocena programów używanych przez diagnostów w opinii sądu jest istotna. Program SKP PRO i AUTO VIN, które oferuje Krzemieniecki nie posiadają autoryzacji, co jest bezwzględnie wymagane w przypadku obrotu publicznego przez osobę inną niż producent. https://sjp.pwn.pl/szukaj/autoryzowany.html  autoryzacja «zezwolenie producenta na prowadzenie działalności w jego imieniu»

Grzegorz Krzemieniecki sprzedaje nieautoryzowane produkty, nie mając tej działalności zapisanej w swoim PKD- a czy tak można, oceny powinien dokonać Sąd?

https://www.money.pl/rejestr-firm/nip/728-02-51-504/kod-pocztowy/92-524/

http://znanefirmy.com/firma/1840981/sunrise-p-h-u-grzegorz-krzemieniecki.html

Według kategorii PKD przedsiębiorstwo działa w branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu

detalicznego pojazdami samochodowymi i główna działalność to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Bez cienia wątpliwości, producentem programów jest Jarosław Pakulski a nie Krzemieniecki Grzegorz i z informacji nie wynika, aby ktokolwiek inny zajmował się sprzedażą tych programów.

Czy nie jest to naruszenie Art.278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Czy w tej sytuacji stwierdzenie zawarte w oskarżeniu jest oskarżeniem prawdziwym?

Firma zajmuje się udzieleniem pomocy właścicielom stacji diagnostyki samochodowej w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej poprzez sprzedaż oprogramowania, jego wdrożenie oraz doradztwo w tym zakresie. Dowód :- wpis z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej”

Rzekomy dowód w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej nie zawiera informacji zawartej w oskarżeniu.

-1-

http://www.japa.com.pl/ Właścicielem znaku towarowego AUTOVIN® jest JAPA Łódź

2018-12-28

AUTOVIN® –  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 18.12.10 do wszystkich użytkowników. Do pobrania również on-line z naszego ftp-a: ftp.japa.com.pl lub stąd:

AKTUALIZACJA AUTOVIN®

(dla użytkowników SKP PRO dostępna w pakiecie poniżej!)

.W/w oferta została zabezpieczona w całości (screnen), dlatego że niema w niej „«zezwolenie producenta na prowadzenie działalności w jego imieniu»” i nie zatrudnia też osoby zajmującej się rozprowadzaniem towarów, dystrybucją https://sjp.pl/dystrybutor .

Jedyna informacja na temat SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi brzmi tak.

Podobnie w ofercie Grzegorza Krzemienieckiego, nie ma wzmianki, że jest dystrybutorem programu SKP PRO, AUTO VIN, sprzedaje program SKP PRO CEP http://www.sunrisephu.pl/Programy/skppro/oferta.htm#promocja , którego nie ma ofercie JAPA.

W tej samej ofercie mamy dwie sprzeczne informacje o ilości stacji, które użytkują programy.

Czy to jest niezaprzeczalny dowód na kłamstwo i mataczenie Grzegorza Krzemienieckiego?

Grzegorz Krzemieniecki sam nie wie, co oferuje przedsiębiorcom i ilu ich jest?

Rozpiętość ta wynosi od ponad 800 do ponad 1100 stacji i która jest prawdziwa?

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/22EEFB8315D80F82C1258369004C613C/%24File/0381308.pdf

Grzegorz Krzemieniecki: Zajmuję się obsługą stacji kontroli pojazdów. Współpracuję z ponad 1 tys. stacji.

Każdy może sprawdzić, jaka jest ilość stacji korzystających z programu SKP PRO.

https://www.dlid.pl/nasi-klienci/40.html Według stanu na dzień 08.12.2018.

Wykaz stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów na programie SKP PRO

Czy informacje zamieszczane przez Grzegorza Krzemienieckiego są kłamstwem?

Z podsumowania wynika, że stacji kontroli pojazdów z „wyróżnikiem„ – to jest takich, które można zidentyfikować jest 280 a wszystkich wpisanych podmiotów niekoniecznie skp jest 690.

– 2 –

UWAGA: Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Czy ten zapis oznacza, że to, co oferuje Grzegorz Krzemieniecki nie jest towarem handlowym? Czyli nie podlega pod, Art. 66. Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Grzegorz Krzemieniecki stwierdził na rozprawie, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala mu na taki rodzaj swobody działalności. Przyznał, że kupuje program od Jarosława Pakulskiego bez żadnej umowy, natomiast jego adwokat stwierdził, że G.K ma umowę, czyli wie lepiej od niego. Wobec czego Sąd zobowiązał adwokata, aby umowę dostarczył do przyszłej rozprawy, ale on stwierdził, że to wszystko wytłumaczy?

Będzie to bardzo ciekawe wyjaśnienie:,

  1. Czy Grzegorz Krzemieniecki kupował od firmy JAPA programy indywidualnie na każdego ze swoich odbiorców i następnie dokonywał odsprzedaży, ponad tysiącom odbiorców?
  2. Czy też kupował jeden program kopiował go na dyskietkach i sprzedawał wszystkim swoim odbiorcom, bo to nie są klienci firmy JAPA?

Art.278. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Z dokumentacji JAPY wynika, że nie ma zgody na odsprzedaż swojego programu przez inne osoby i firmy. Gdyby było inaczej musiałoby to zostać zapisane w ofercie. Sprzedający nie miał by prawa wnosić zastrzeżenia, że niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

https://e-prawnik.pl/porady-prawne/kradziez-programu-komputerowego.htm

Czyn zabroniony z art. 278 § 2 k.k. musi zostać popełniony umyślnie (art. 9 § 1 k.k.).

Dodatkowo sprawca musi działać w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Proszę zwrócić uwagę także na poniższy zapis.

Art. 9. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu

https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/310309979-Odsprzedaz-oprogramowania-tylko-na-oryginalnym-nosniku.html

Sprzedaż kopii materialnej i niematerialnej jest porównywalna z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma powodu, aby różnicować te dwa sposoby dystrybucji – cytują prawnicy.

Legalna odsprzedaż „używanego” programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym, np. płycie CD, może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem. Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną kopią zapasową, nie może być ona odsprzedana bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania. Powyższe wnioski wynikają z orzeczenia TS UE z 12 października 2016 r. w sprawie C-166/15, które po orzeczeniu w sprawie UsedSoft jest kolejnym wyrokiem w sprawie wyczerpania praw do oprogramowania.”

Pytanie, czy za zgodą producenta oprogramowania były odsprzedawane kopie oryginału.?

Jak widać sprawy się bardzo mocno skomplikowały, ale to nie na tym koniec.

Cd, nastąpi.,

Pozdrawiam

Praktyk.

996 total views, 8 views today