WYROK NSA Z DONOSU TDT

NSA orzekł na niekorzyść naszego kolegi (z donosu TDT).

21 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej NSA rozpatrzył skargę kasacyjną naszego kolegi J.K. od wyroku WSA we Wrocławiu z 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt III SA/Wr 264/17 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję SKO we Wrocławiu z grudnia 2016 r.) w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty . . . . – oddala skargę kasacyjną.1

Reklamy

Zresztą podobnie postąpił wcześniej WSA we Wrocławiu. A przedmiotem skargi naszego kolegi J.K. (dalej: skarżący, strona) jest decyzja SKO we Wrocławiu ( dalej: SKO, organ) utrzymująca w mocy decyzję działającego z upoważnienia Prezydenta Wrocławia Kierownika Działu Nadzoru (…) w Urzędzie Miejskim Wrocław, cofającą naszemu koledze uprawnienie do dokonywania BT.

Sprawa została zainicjowana przez kierownika Oddziału Terenowego TDT we Wrocławiu, który powiadomił UM, że przedłożone przez właściciela pojazdu dokumenty oraz BT zbiornika LPG wykazały, że w dniu przeprowadzenia tego BT przez naszego kolegę pojazd ten nie posiadał ważnego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego tj. zbiornika, gdyż decyzja dotychczasowa utraciła już ważność.

Reklamy

W wyniku powyższego donosu urzędnicy przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy – (…) SP. z o.o., prowadzącego stację kontroli przy ul. K. we Wrocławiu. Ale to był tylko pozór, bo zamiast przedsiębiorcy skontrolowano dotychczasową pracę naszego kolegi. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że nasz kolega trzykrotnie przeprowadził BT pojazdów i wydał stosowane zaświadczenia o przeprowadzonych BT oraz dokonał wpisu kolejnego terminu BT do DR, pomimo braku dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego (zbiornika LPG).

W związku z powyższym, decyzją organu I instancji cofnięto naszemu koledze (skarżącemu) uprawnienia do wykonywania BT, które posiadał od 25 lat, udzielone przez Prezydenta Wrocławia.

W odwołaniu nasz kolega argumentował, że:

  • błędy, które popełnił nie stwarzały zagrożeń dla BRD, ani dla kierujących tymi pojazdami,

  • pojazdy te pod względem technicznym były stuprocentowo sprawne, a zbiorniki gazu były kontrolowane i przeglądane przez wyznaczone i upoważnione do tego serwisy.

Zaskarżoną decyzją SKO we Wrocławiu utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji (UM Wrocław).

W swojej skardze do WSA nasz kolega podnosił, że pozbawienie go uprawnień:

  1. naruszało zasadę legalizmu, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP,

  2. odpowiedzialność na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy PoRD nie ma charakteru absolutnego, co wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,

  3. on sam dopełnił wszelkich starań, by naprawić sytuację i usunąć skutki naruszenia przepisów,

  4. za wydanie zaświadczenia lub dokonanie do DR wpisu niezgodnie z rzeczywistością diagnosta ponosi również odpowiedzialność karną, wobec czego organ winien był włączyć do postępowania całość materiałów pochodzących z postępowania karnego, które zostało w tym przypadku umorzone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga naszego kolegi nie zasługuje na uwzględnienie.

Z argumentów użytych na potrzeby tego wyroku ja zapamiętałem ten akapit, cyt.:

to nie diagnosta określa, jaki jest stan techniczny zbiornika LPG, lecz Transportowy Dozór Techniczny.2

Czyżby z tego wynikało, że

  • do każdego BT pojazdu z Gaz-em na naszych SKP należy wzywać „fachowca” z TDT?

  • Już nie mamy obowiązku określania stanu technicznego zbiornika w pojazdach z Gaz-em?

Ja już nie postuluję nawet odwołania się od tego wyroku NSA do sądownictwa UE. Ja wiem, że zmęczenie + brak środków + brak wiary + brak środowiskowego wsparcia. Bo z drugiej strony, skąd to wsparcie ma przyjść, gdy się nie należało do żadnej branżowej organizacji?

I na moment wracając do wczorajszych treści o wyrokach WSA i jakości nadzoru nad problematyką funkcjonowania SKP3 warto zauważyć, że ta skrupulatna praca inspektorów TDT nie dotyczy obszaru całego naszego kraju. Jak mnie niedawno informował nasz Kolega ze Świętokrzyskiego, tamtejsi inspektorzy nie są aż tak odważni, aby narażać się tamtejszemu środowisku. Na wschód od linii Wisły jakość BT jest o wiele gorsza, więc dlatego to nie ma żadnego odzwierciedlenia w postępowaniach administracyjnych i wynikających z tego wyrokach SKO, WSA lub NSA.

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 II GSK 3485/17 – Wyrok NSA; Data orzeczenia: 2019-11-21; orzeczenie prawomocne. Data wpływu: 2017-09-29; Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny; Sygnatury powiązane: III SA/Wr 264/17 – Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-08; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną.

2 “Pojazd przystosowany do zasilania gazem powinien odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia”, gdzie brzmienie § 4 ust. 1: “Zbiorniki powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego. Zbiorniki powinny być zbadane i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny”., wyraźnie wskazuje, że to nie diagnosta określa, jaki jest stan techniczny zbiornika LPG, lecz Transportowy Dozór Techniczny.