SZCZEGÓLNA DOCIEKLIWOŚĆ SĄDU W SPRAWIE NASZEGO KOLEGI

Szczególna dociekliwość Sądu i pytanie wymagające naszego osądu: czy nasz kolega właściwie się wobec Sądu zachował i . . . ., czy czasem nie przekombinował?1

6 października 2020 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrywał sprawę naszego kolegi T.G., który wnosił o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.2 A ta decyzja była niebagatelna, bo dotyczyła zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 2.495.261,00 zł.

Reklamy

Nasz kolega T.G. wniósł skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z lipca 2020 r., utrzymującą w mocy decyzję tego organu z listopada 2019 r. W skardze tej wniósł o wstrzymanie przez organ w całości wykonania zaskarżonej decyzji, a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżanej decyzji w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

W motywach uzasadnienia tego wniosku skarżący podniósł, że wykonanie zaskarżonej decyzji może doprowadzić do wyrządzenia mu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczył, że dla niego zapłata daniny w wysokości 2.435.714,00 zł będzie w zasadzie niemożliwa. Zaś w razie wykonania decyzji znajdzie się w krytycznie trudnej sytuacji finansowej, która może zagrozić podstawie egzystencji jego i jego rodziny.

Reklamy

Nasz kolega zaznaczył, że od 2013 r. pozostaje w związku małżeńskim z J.G. Posiadają dwoje dzieci – syna J. urodzonego w 2014 r. oraz syna W. urodzonego w 2016 r. Wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, przy czym od początku istnienia małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkowa małżonków. Nasz kolega jest aktualnie jedynym żywicielem rodziny. W 2019 r. uzyskał dochód (po opodatkowaniu i odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ok. 56 050 zł, na co składa się ok. 22 500 zł z tytułu zatrudnienia w P. na stanowisku uprawnionego diagnosty samochodowego (wynagrodzenie 2500 zł brutto) oraz 33 550 zł tytułem udziału w spółce P. Spółka Jawna (udział 25%). Jego żona J.G. zatrudniona jest na umowie o pracę jako specjalista ds. technicznych w Przedsiębiorstwie “P.” sp. z o.o., z wynagrodzeniem 2700 zł brutto. Obecnie jednak nie pracuje, ponieważ jest na urlopie wychowawczym. W 2019r. osiągnęła dochód 20 zł. Rodzina otrzymuje natomiast świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci (500+) w wysokości 1000 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód na członka rodziny wynosi około 1168 zł miesięcznie, jest więc niewiele wyższy od minimum socjalnego w IV kwartale 2019 r. ogłaszane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, które wynosiło 972,55 zł. Przy uwzględnieniu świadczenia 500+ dochód ten wynosi około 1420 zł miesięcznie na członka rodziny. Skarżący zaznaczył, że koszty utrzymania jego rodziny wynoszą miesięcznie około: 4000 zł, na co składają się m.in.: koszty ponoszone na dom i opłaty za media w wysokości około 1800 zł miesięcznie (w tym opłaty za wodę – 250 zł, gaz – 560 zł, prąd – 650 zł, internet – 50 zł, telewizję – 100 zł, odpady – 180 zł); opłaty za przedszkole – 200 zł; ubezpieczenia majątku (1170 zł) oraz podatek od nieruchomości (866 zł); łącznie około 2030 zł rocznie; wyżywienie, zakup ubrań i środków czystości dla rodziny i inne – 1800-2000zł miesięcznie.

Wskazał również, że majątek jego i jego małżonki obejmuje: oszczędności w wysokości łącznej 14 600 zł (z czego ok. 1 115 zł na kontach skarżącego, a około 13 500 zł na kontach jego żony), nieruchomości gruntowej o pow. 0.1353 hektara zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o wartości: rynkowej ok. 500 000 zł; (wartość odtworzeniowa obu budynków to 720 000 zł i na taką sumę ubezpieczeniową są one ubezpieczone) – małżonkowie posiadają po 50% nieruchomości; samochodu rocznik 2007 r. o wartości 5000 zł; Udziałów w spółce P. Spółka Jawna KRS o wartości księgowej 662 684,85 zł (jest to 25% z wartości księgowej (kapitału własnego) spółki wynikającej z bilansu sporządzonego na grudzień 2019 r.)

Nasz skarżący kolega zaznaczył przy tym, że on i jego małżonka nie posiadają innych oszczędności, rzeczy ruchomych, nieruchomości, ani żadnych innych składników majątkowych.

Stwierdził też jednoznacznie, że jego majątek wskazuje, iż nie jest on w stanie zapłacić podatku objętego zaskarżoną decyzją w wysokości około 2,5 miliona złotych ani z oszczędności zgromadzonych wraz z małżonką, ani z bieżących dochodów z pracy oraz udziałów w spółce.3 Ponadto sprzedaż domu spowoduje, że nasz kolega straci wraz z rodziną miejsce zamieszkania.4

Postanowieniem z września 2020 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego odmówił naszemu skarżącemu koledze wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Także ten WSA poparł to stanowisko tego Naczelnika UC-S, albowiem m.in.:

  1. Uzasadnienie wniosku nie poparto dowodami. Sąd musi mieć o nich wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie obciąża stronę (w tym wypadku naszego kolegę).5

  2. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego zwrócił uwagę na fakt, że nasz kolega (skarżący) w 2019 r. uzyskał z tytułu umowy o pracę przychód w wysokości 29.999 zł brutto (rocznie), co po potrąceniach dało kwotę ok. 1.800 zł miesięcznie (netto). Z kolei z działalności gospodarczej (PIT/ B i PIT 36L) uzyskał przychód w kwocie brutto ok. 50.153 zł, który po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 8.737 zł), podatku i ubezpieczenia zdrowotnego stanowiły kwotę ok. 33.550 zł, tj. ok. 2.800 zł miesięcznie. Jak wynika z zeznania PIT -36L na przestrzeni 2019 r. nasz kolega dokonywał jednocześnie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w kwocie: 4.014 zł miesięcznie – łącznie 48.165 zł, co nie znajduje pokryci w posiadanych dochodach.

  3. Z analizy wyciągów z kont bankowych tylko za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. wnika, że w ww. okresie na konta skarżącego i jego małżonki wpłynęły środki z niewiadomego źródła (wpłata gotówki wpłatomatem lin wplata gotówkowa)

  • 15 lipca 2020 r. -1200 zł na konto J.G.

  • 18 lipca 2020 r. – 2000 zł na konto J.G.

  • 25 lipca 2020 r. – 2000 zł na konto skarżącego T.G.

  • 29 lipca 2020 r. – 1000 zł na konto J.G.,

  • 10 sierpnia 2020 r. – 5000 zł na konto J.G..

A przecież J.G. czyli Małżonka naszego kolegi (skarżącego) w tym czasie przebywała na urlopie wychowawczym (co wynika z załączonych przez wnioskodawcę dowodów) i nie uzyskiwała w tym czasie dochodów.6

W ocenie WSA powyższe okoliczności poddają w wątpliwość twierdzenia naszego skarżącego kolegi o jego aktualnej sytuacji finansowej a tym samym uniemożliwia ocenę rzeczywistego wpływu ewentualnego wykonania skarżonej decyzji na majątek skarżącego i jego rodziny.

Więc warto zapytać, czy warto było ryzykować zajęciem przez komornika domu przedkładając Sądowi takie „dowody?”. Czy te wpływy na konto z niewiadomego źródła są dowodem na to, że na tamtym terenie istnieje szara strefa związana z naszą pracą na SKP?

Uważajcie na siebie

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 I SA/Go 343/20 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.; Data orzeczenia: 2020-10-06; Data wpływu: 2020-09-24; Symbol z opisem: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania; Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu; Skarżony organ: Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego; Treść wyniku: Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

2 w tej sprawie ze skargi T.G. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

3 Podkreślił, że już niewielkie potrącenie dochodów spowoduje znaczny spadek stopy życiowej członków jego rodziny. Oznacza to, że egzekucja zostanie skierowana na samochód oraz dom skarżącego, w którym ten zamieszkuje razem ze swoją rodziną. Niewątpliwie jego sprzedaż spowoduje u skarżącego znaczną szkodę, a także spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Wynika to faktu, że rynek handlu nieruchomościami w jego miejscowości jest bardzo mały, a więc trudno będzie sprzedać tę nieruchomość skutecznie za cenę rynkową (aktualnie w całym mieście na portalu ogłoszeniowym oferowane są jedynie 4 domy).

4 wartość rynkowa domu jest niższa, niż cena odtworzeniowa domu, a więc niższa niż wysokość środków jakie zostały przeznaczone na jego projekt, wybudowanie i wykończenie.

5 Przy czym w razie braku takich dokumentów, czy to w aktach sprawy, czy też z powodu niedołączenia ich do wniosku Sąd nie jest uprawniony, przed rozpoznaniem wniosku o wstrzymanie do wzywania strony o ich przedstawienie. W przypadku bowiem wniosku o wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości skorzystania z uzupełniającego postępowania dowodowego (por. postanowienie NSA z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt I FZ 332/14).

6 Nie mogły to być środki z tzw. świadczenia “500+”, gdyż te wpływały bezpośrednio na rachunek bankowy, tak jak i środki z tytułu wynagrodzenia T.G. Środki te nie pochodziły również z konta oszczędnościowego J.G. – co wynika również z analizy załączonych wyciągów bankowych ani z kont skarżącego.