PRZEGRANA Z IDEOLOGIĄ „GAZ”

Rate this post

Kolejna przegrana z ideologią „Gaz” i . . . . . – nie pierwszy już raz!

27 lipca 2023 roku rozpatrzono sprawę ze skargi naszego kolegi K. K.1 (z uprawnieniami od 28 kwietnia 2015 r.) na decyzję SKO w Opolu z 27.03.2023 r., nr SKO.40.4256.2022.dr w przedmiocie cofnięcia uprawnień imiennych do wykonywania BT pojazdów.2

Zaczęło się od tego, że pismem z 30.09.2022 r. Starosta G. poinformował Starostę Strzeleckiego o ujawnionym nieprawidłowo przeprowadzonym BT pojazdu w dniu 24 września 2022 r. Starosta G. wskazał, iż w dniu 29 września 2022 r. zgłosił się do niego właściciel pojazdu w celu złożenia wniosku o wpis montażu haka i instalacji gazowej. Z przedłożonych dokumentów do wpisu LPG (wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany pojazd do zasilania gazem, fv dot. usługi montażu instalacji gazowej) wynikało, iż instalacja gazowa w pojeździe zamontowana została 23 kwietnia 2019 r., zaś w DR pojazdu widniał wpis o wykonanym BT z wynikiem „P” przez naszego kolegę z datą 24 września 2022 r.

Dlatego zawiadomieniem z 6 października 2022 r. Starosta Strzelecki poinformował naszego kolegę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień z powodu nieprawidłowego przeprowadzenia tego OBT.

Nasz kolega tłumaczył się piśmie z 26 października 2022 r., że 24 września 2022 roku przeprowadził to OBT, które nie wykazało istotnych nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, uniemożliwiających dalszą jego eksploatację. Dlatego dokonał odpowiednich wpisów do dokumentacji oraz do systemu informatycznego. Podkreślił, że za każdym razem sprawdza fizycznie ważność dokumentu TDT butli z wpisami istniejącymi w systemie. Zaznaczył jednak, że 24 września 2022 r. (sobota) był wzmożony ruch klientów, którzy oczekiwali na przeprowadzenie BT i się niecierpliwili, stąd działał pod presją czasu. Dlatego, sugerując się prawdopodobnie poprzednio wykonanymi BT uznał, iż okazane dokumenty są prawidłowe i dokonał adnotacji o pozytywnym wyniku badania technicznego. W natłoku dalszych czynności nie podejrzewał żadnych nieprawidłowości.

Wskazał również, że w trakcie BT skupił się na sprawdzeniu poprawności świeżo zamontowanego haka holowniczego i objaśnieniu procedur z tym związanych. Zaś jego intencją nie było dopuszczenie do ruchu pojazdu niesprawnego, posiadającego usterki istotne, czyli usterki techniczne mogące naruszać BRD i ochronę środowiska.

No cóż, jedyną „winą?” był ten omyłkowo przeoczony brak wpisu „GAZ” w DR. Dowodem tego była:

  • dokumentacja związana z montażem zbiornika LPG,

  • pobrana od klienta opłata jednoznacznie wskazująca, że to OBT pojazdu odbyło się jednak z uwzględnieniem przystosowania pojazdu do zasilania gazem.

Nasz kolega niezwłocznie po ujawnieniu braku właściwego wpisu w dokumentacji pojazdu (przed wszczęciem postępowania administracyjnego) dokonał korekty zaświadczenia na „N”-negatywne.

Decyzją z 7 listopada 2022 r., nr KT.5422.20.2022.EN, Starosta Strzelecki cofnął naszemu koledze uprawnienia.

Starosta Strzelecki przyznaje, że przepis art. 84 ust. 3 ustawy PoRD rzekomo obliguje do zastosowania przewidzianej w nim sankcji, która ma charakter bezwzględny tj. nie zależy od uznania organu administracji. Nie jest jedynym, który – niestety! – nie zna mocy naszej Konstytucji.

Od decyzji Starosty Strzeleckiego nasz kolega, działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł odwołanie argumentując m.in.:

  • nierozważenie przesłanek uzasadniających uwolnienie się skarżącego od odpowiedzialności administracyjnej wobec działań osób trzecich, które doprowadziły do powstania deliktu administracyjnego;

  • nieuczynienie zadość obowiązkowi przestrzegania zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, albowiem art. 84 ust. 3 ustawy PoRD, jako unormowanie o charakterze sankcyjnym, nie określa gradacji kar ze względu na stopień winy, co doprowadziło do podjęcia zaskarżonej decyzji pomijając charakter, stopień zawinienia i faktyczne skutki dokonanego uchybienia;

  • brak przeprowadzenia przez organ oględzin pojazdu celem ustalenia, czy faktycznie wystąpiło zagrożenie dla BRD i ochrony środowiska (sic!);

  • to właściciel pojazdu, wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi, nie zgłosił instalacji gazowej do WK/starostwa celem dokonania odpowiedniego wpisu w DR, doprowadzając do powstania deliktu administracyjnego. (…).

Pismem dnia 27 grudnia 2022 r. Starosta Strzelecki przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do SKO, nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia w trybie art. 132 Kpa. W ocenie tegoż SKO w tej sprawie Starosta Strzelecki prawidłowo ustalił wnioski wynikające z tej sprawy.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się nasz kolega. W skardze do WSA w Opolu z dnia 28 kwietnia 2023 r., zaskarżył orzeczenie odwoławcze w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał, że skarga jest niezasadna.

A ja się zastanawiam, kto i gdzie wykonywał OBT tego pojazdu w latach 2019 – 2021 i czy jeszcze ktoś poniesie konsekwencje wynikające z w/w faktów. Bo być może jakieś WK/starostwa – zgodnie z sugestią „hotelarzy” z DTD – jednak ochroni kolejnego kolegę lub grupę kolegów.3

Ta kolejna nasza niesprawiedliwa przegrana jest jedynie efektem/wynikiem naszej branżowej słabości i rozbicia naszego środowiska. Nie potrafiliśmy i nadal nie potrafimy grać zespołowo, przedkładając politykę ponad interes przedsiębiorców i pracowników SKP. A przecież powszechnie wiadomo, że jeden palec nigdy nie stanowi takiej siły jak cała dłoń/pięść. Więc nadal będziemy przegrywać, Przegrywać, PRZEGRYWAĆ.

Ale pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 dalej także: strona, skarżący, diagnosta, diagnosta samochodowy, uprawniony diagnosta samochodowy

2 II SA/Op 175/23 – Wyrok WSA w Opolu; Data orzeczenia: 2023-07-27; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-05-31; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: Oddalono skargę;

3 Rafał Weber: „(…) nawet jeżeli TDT w protokole przekazania do starostwa widzi jakieś uchybienia, to decyzją starosty jest, co z tymi uchybieniami zrobić. To jest jego wola, jego decyzja. Były sytuacje, w których TDT w kolejnym roku w ramach porozumienia został ponownie poproszony o taką kontrolę i wykrył te same uchybienia, co rok wcześniej, tak że nie zmieniło się nic.” – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2023/grupa-webera-o-branzy-skp/#comment-17537

Loading