KONSEKWENCJE PRZEKROCZENIA TERMINU NA ZŁOŻENIE SKARGI

Rate this post

Uchybienie terminu powodem oddalenia skargi na cofnięcie naszych uprawnień.

18 kwietnia 2024 r. NSA rozpatrzył zażalenia naszego kolegi R. O. na postanowienie WSA w Krakowie z 31 sierpnia 2023 r.

Nasz kolega wnosił o przywrócenie terminu w sprawie swojej skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu z 30 grudnia 2022 r. nr SKO-RD-4120-120/22 w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego.1

Zaczęło się od tego, że naszemu koledze cofnięto uprawnienia do wykonywania BT na SKP. Nasz kolega wniósł do WSA w Krakowie skargę na decyzję tamtejszego SKO.

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2023 r. Przewodnicząca Wydziału III WSA w Krakowie wezwała naszego kolegę R. O. (skarżącego) do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 złotych, jednocześnie pouczając go o siedmiodniowym terminie dokonania tej czynności oraz rygorze jego uchybienia.

Wezwanie to zostało doręczone naszemu koledze 14 czerwca 2023 r.

Nasz kolega dopiero w dniu 26 czerwca 2023 r., czyli po przekroczeniu terminu 7 dni wniósł do Sądu potwierdzenie dokonania w tym dniu opłaty od skargi z jednoczesnym wnioskiem o zaakceptowanie tej opłaty.

Aby przekonać Sąd do przyjęcia tej spóźnionej wpłaty nasz kolega postanowił usprawiedliwić się załączając zaświadczenie lekarskie, które miało potwierdzać jego „niezdolność do racjonalnego dysponowania czasem” z powodu bardzo bolesnej kontuzji, która groziła mu inwalidztwem.

Siedmiodniowy termin do dokonania wpłaty upłynął w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa), natomiast skarżący uiścił wpis 26 czerwca 2023 r. WSA podkreślił, że nasz kolega nie uprawdopodobnił przesłanki braku winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu. Przede wszystkim w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu nasz kolega w sposób lakoniczny i ogólnikowy stwierdził, że powodem uchybienia terminu była bardzo bolesna kontuzja grożąca inwalidztwem, która sprawiała, że „inne sprawy przestawały być dla niego ważne”.

WSA stanął na stanowisku, że choroba może usprawiedliwiać niezachowanie terminu, ale tylko wówczas, gdy rzeczywiście uniemożliwia podjęcie czynności procesowej i wyłącza stronę z jakiejkolwiek możliwości działania i podejmowania decyzji. Z wniosku naszego kolegi o przywrócenie terminu oraz załączonego wydruku zaświadczenia lekarskiego nie wynikają tego rodzaju okoliczności.

Nasz kolega wniósł zażalenie na powyższe postanowienie do NSA argumentując także, że przepis, na podstawie którego doszło do cofnięcia uprawnień, w chwili obecnej jest badany przez Trybunał Konstytucyjny, a brak możliwości wykonywania przez skarżącego funkcji diagnosty może spowodować znaczne straty oraz nieodwracane skutki.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie naszego kolegi nie zasługuje na uwzględnienie. Albowiem jedną z zasadniczych przesłanek warunkujących uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę braku winy w uchybieniu terminu.

Aby uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu, strona powinna uwiarygodnić swoją staranność przy prowadzeniu własnych spraw, jak również fakt, że przeszkoda, która spowodowała niedotrzymanie terminu była od niej niezależna. Zaś w tej sprawie zabrakło należytej staranności po stronie naszego kolegi, gdyż okoliczności uchybienia terminu muszą być całkowicie niezależne i nieprzewidywalne.

W opisanej wyżej sprawie nasz kolega nie udowodnił, że nie był w stanie zrealizować wpłaty w ciągu 7 dni przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych, nie ryzykując własnym bądź innych zdrowiem, życiem lub nie narażając siebie bądź innych na poważne straty majątkowe.2 Jak wynika z ustaleń WSA, przywołane przez naszego kolegę (skarżącego) problemy zdrowotne związane z „bolesną kontuzją” wcale nie świadczą o obiektywnej niemożności dochowania terminu procesowego do uiszczenia wpisu od skargi. Cyt.:

Skarżący miał bowiem możliwość takiego zorganizowania swoich spraw, aby – w sytuacji niemożności osobistego działania – dochować ustawowego terminu do dokonania czynności procesowej za pośrednictwem osób trzecich.

Również dołączone do zażalenia pismo z dnia 30 października 2023 r. (zatytułowane „Opinia psychologiczna”) nie podważa powyższego wniosku.”

W ten sposób straciliśmy na 5 lat kolejnego kolegę, a nasi pracodawcy pracownika na SKP.

I ten wyrok przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – –

1 II GZ 139/24 – Postanowienie NSA; Data orzeczenia: 2024-04-18; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2024-03-18; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Przywrócenie terminu; Sygn. Powiązane: III SA/Kr 768/23 – Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-06-03; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO); Treść wyniku: Oddalono zażalenie;

2 por. m.in. postanowienie NSA z dnia 11 sierpnia 2022 r., II GZ 291/22; wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r., IV SA 1153/96

Loading