O ZASADZIE NE BIS IN IDEM NA PRZYKŁADZIE KOLEJNEJ SPRAWY

Rate this post

O zasadzie NE BIS IN IDEM na przykładzie kolejnej przegranej sprawy przez GITD.

„… z omawianego przepisu prawa wynika szerokie rozumienie zakazu ne bis in idem na wzór przyjętego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, obejmującego

– nie tylko przypadki zbiegu odpowiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy prawa karnego,

– ale również przypadki zbiegu odpowiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy prawa karnego i innych przepisów prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jeśli przewidują one środki o charakterze represyjnym.

Konieczne jest ponadto wykazanie, że „uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna”. Organ administracji publicznej jest zatem obowiązany:

1/

po pierwsze, ocenić, jakie cele spełniają uprzednia kara i aktualna administracyjna kara pieniężna;

2/

po drugie, ustalić, które z wchodzących w rachubę celów kary uprzedniej i administracyjnej kary pieniężnej są tożsame;

3/

po trzecie, ocenić, czy i w jakim stopniu uprzednio nałożona kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna..1

Warto zauważyć, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej do kodeksu postępowania administracyjnego m.in. przepisy odnoszące się do kar administracyjnych (druk sejmowy nr 1181), wyraźnie podkreślono, iż

automatyzm nakładania kar i brak uwzględniania okoliczności danej sprawy nie sprzyja

zapewnieniu sprawiedliwego – w odczuciu społecznym – działania administracji.

Stan taki budzi również zastrzeżenia z uwagi na zasady obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym, w szczególności na zasadę proporcjonalności.

Z tego względu w orzecznictwie i doktrynie postuluje się, aby w przypadkach, gdy wyraźne brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, wykładać przepisy dotyczące kar administracyjnych, dążąc do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela oraz obowiązywania zasady zaufania do organów państwa.

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka:

zasada ne bis in idem obejmującego nie tylko przypadki zbiegu odpowiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy prawa karnego, ale również przypadki zbiegu odpowiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy prawa karnego i innych przepisów prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jeśli przewidują one środki o charakterze represyjnym (zob. wyroki TK: z 24.01.2006 r., SK 52/04, OTK-A 2006/1, poz. 6; z 18.11.2010 r., P 29/09, OTK-A 2010/9, poz. 104; z 12.04.2011 r., P 90/08, OTK-A 2011/3, poz. 21).

– – – – – – – – – – – –

1 VI SA/Wa 1560/19 – Wyrok WSA w Warszawie; Data orzeczenia: 2019-12-23; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-07-24; Symbol z opisem: 6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym; Hasła tematyczne: Drogi publiczne; Sygnatury powiązane: II GSK 866/20 – Wyrok NSA z 2023-10-19; Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego; Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji;

Loading