CEPIK I POJAZDY SZYNOWE

Problemy stare i nowy, czyli CEPiK i pojazdy szynowe na Komisji Infrastruktury.

wondering

Dyrektor Marcin Barankiewicz – PISKP.

Reklamy

Cały czas się zastanawiam, czy TDT nie powinien skorzystać z tego mechanizmu, który gwarantuje Prawo Przedsiębiorcy i wydawać objaśnienia prawne, jeśli będą jakieś wątpliwości w zakresie interpretowania przepisów dotyczących BT i funkcjonowania SKP.

Poseł Suchoń.

Reklamy

Moje pytanie dotyczy ustępu nr 4 w art. 82, który precyzuje, no co mogą być wydatkowane środki gromadzone przez TDT w związku z prowadzeniem działalności w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu. I w pkt 1 mówi się o utworzeniu i prowadzeniu rejestru – kilku różnych rejestrów. Ale po kolei…

Istnieje coś takiego, jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Ona de’facto ma w sobie dwie ewidencje. Ale, czy te rejestry TDT będą systemem CEPiK, czy też odrębnymi rejestrami TDT?

Pytam dlatego, że moim zdaniem wydawanie środków publicznych na dublowanie istniejących systemów/rejestrów, bądź rejestrów, które można prowadzić z wykorzystaniem istniejących w rejestrach danych, w istniejącej już informatycznej strukturze jest z punktu widzenia interesu publicznego – niecelowe!

Ja obawiam się tego, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której powstanie kolejny system za przysłowiowe 100 milionów złotych, podczas gdy istnieją systemy, na których można by oprzeć te rejestry. I bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, czy to mają być całkowicie nowe rejestry, czy to ma być wykorzystany istniejący system CEPiK. A jeżeli nie będzie to wykorzystywany system CEPiK, tylko jednak nowe rejestry, to dlaczego te środki publiczne mają być wydatkowane dodatkowo?

Dziękuję.

Dyrektor Oleksiak – strona rządowa.

Tak, jak tu już było powiedziane, CEPiK dzisiaj, technicznie nie jest gotowy do tego, żeby przyjąć, a właściwie przesyłać tego rodzaju dane. Są to dane rozszerzone do tego co dzisiaj, co tworzyło się w konstrukcji CEPiK2,0. W związku z tym trzeba okresu przejściowego, żeby te dane przechowywać. Stąd, po wielu dyskusjach przyjęto ten pomysł taki, żeby w początkowej fazie robił to TDT, a potem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z czasem te dane migrować do ogólnego systemu. Natomiast nie wszystkie dane system ten po prostu przechowuje. Jeżeli mówimy o tym, żeby system ten ruszył, działał, spełniał wymogi, to musimy te dane w jakiś sposób przechowywać i uaktualniać, i tworzyć jakieś narzędzie, żeby z tego korzystać.

Prezes W. Witek – OSDS.

Co prawda nie otrzymałem odpowiedzi na temat swojego pytania odnośnie interpretacji TDT i czy ta metodologia będzie robiona. Natomiast chciałem się odnieść do tego CEPiK-u i danych, które są w nim przechowywane. Jak już mój przedmówca wspomniał, będzie znowu migracja danych, znowu może być obarczona błędem. A ja sądzę, że dzisiaj w ciągu tygodnia, ja zwykły diagnosta – z pozycji ministra – mogę zrobić kwerendę, żeby dzisiaj mieć dostęp do rejestru SKP, już na jutro nawet przez TDT.

A rejestr diagnostów, to jest jedno pismo do starostwa, żeby te wszystkie dane wpisali do CEPiK-u. I tydzień powinien wystarczyć, żeby wszyscy diagności byli już wpisani do CEPiK-u. I będzie rejestr stworzony.

Dziękuję bardzo.

Poseł Suchoń.

Po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdzam, że jeśli chodzi o cyfryzację, to nic się nie zmieniło. Dalej idą państwo w kierunku marnotrawienia środków publicznych. Bo przecież rejestr diagnostów, to nic innego, jak słownik w CEPiK-u. On powinien już być w CEPiK-u. Rejestr SKP, to jest słownik w CEPiK-u. Wszystko to powinno być w CEPiK-u! A państwo na to chcecie wydać, pewnie co najmniej kilka, a znając życie wiecie, i jak to wygląda w kilku ministerstwach, zapewne kilkadziesiąt milionów złotych na to, żeby stworzyć nowe rozwiązanie, nową infrastrukturę. Naprawdę, oceniam ten pomysł niezwykle, niezwykle negatywnie!

Zachęcam do tego, żeby to przeanalizować i przy drugim czytaniu podejść do tego racjonalnie, dbając o nasze środki publiczne.

Dziękuję bardzo.

Prezes Kazimierz Zbylut – WSSKP.

Panie przewodniczący. Ja mam generalnie pytanie, czy jest ustalone jakieś quorum, jeśli chodzi o komisję, bo mało posłów coś widzę. Ja rozumiem, że po 4 godzinach obradowania zainteresowanie maleje i zmęczenie narasta. Czy nie warto się się zastanowić . . .

Prowadzący obrady.

To dla państwa jest nieistotne. Proszę się wycofać z tego pytania.

Prezes Kazimierz Zbylut – WSSKP.

Ale dla mnie jest to istotne.

Prowadzący obrady.

Proszę Pana są na sali obrad posłowie, są posłowie. Czy są jakieś inne uwagi?

Prezes W. Witek – OSDS.

Ja nadal nie otrzymałem zapewnienia, czy dyrektor TDT będzie wydawał zalecenia dla diagnostów, jak mają przeprowadzać BT. Ja chciałbym to usłyszeć.

Minister Chodkiewicz.

Panie Prezesie, jak najbardziej. Dyrektor TDT będzie prowadził metodologię BT, będzie rozstrzygał państwa problemy. Po to go tam powołujemy, żeby rozstrzygał wszelkie problemy podczas BT na SKP – i nie tylko.

Poseł Suchoń.

Moje pytanie dotyczy instytucji odpowiedzialnej za BT pojazdów szynowych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że takie badania prowadzą 4 wyspecjalizowane jednostki. I to jest: Instytut Gospodarki i Mieszkalnictwa w Warszawie, Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Instytut Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Czyli jednostki mocno wyspecjalizowane na pojazdach szynowych. I ja mam pytanie, dlaczego ta odpowiedzialność jest przenoszona do TDT, skoro TDT nie dysponuje odpowiednią wiedzą i przygotowaniem? A te jednostki – pewnie od kilkudziesięciu lat – zajmują się tematem wyłącznie pojazdów szynowych, czy też jest to ich istotny obszar działalności, zostają pozbawione tych uprawnień. W związku z tym mam pytanie, czy to być może powinno być tak, że w jakiś sposób TDT bierze w nadzór te jednostki, natomiast prowadzą je te jednostki, które są do tego wyspecjalizowane. No po co tworzyć coś nowego, skoro mamy instytucje wyspecjalizowane?

Dziękuję bardzo.

Dyrektor Urbanowicz.

W tej chwili chodzi chyba wszystkim, żeby te badania były przeprowadzane jednakowo w całej Polsce. Żeby wynik tych badań mógł pozwolić na to, żeby można było powiedzieć, że urządzenie, urządzenia, które poruszają się po naszych drogach spełniają wymagania. W związku z tym, jeśli byśmy się przyjrzeli tym badaniom, które są w tej chwili wykonywane, mamy pewne zastrzeżenia do jakości badań. I dlatego został jeden organ, którym myśmy zostali wyznaczeni. Żeby te badania były w całej Polsce wykonywane w jednolity sposób. Gwarantujemy, że technicznie do tego jes…, będziemy przygotowani. I tutaj nie ma wielkich zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jednostki, które dzisiaj to badają. Z informacji, które dzisiaj do nas wielokrotnie napływają wynika, że bardzo długo się czeka na specjalistów, którzy przeprowadzają te badania.

Poseł Suchoń.

Jeszcze tylko jedno, panie przewodniczący. Zakładam, że państwo są w stanie podać kwotę, o którą zostaną uszczuplone te 4 instytucje. Zakładam, że jest to kwota, która w jakiś sposób wpływa na funkcjonowanie tych jednostek i jest ich stałym przychodem. I teraz, jaka to jest kwota, i czy ministerstwo planuje jej zrekompensowanie? No, bo być może ta kwota stanowi istotne wsparcie ich działalności.

Dziękuję bardzo.

Dyrektor Oleksiak.

Te Instytuty nie zgłaszały tutaj takich żadnych uwag, chociaż były zapytania, czy jest z tym jakiś problem. Te badania są rozproszone po różnych instytucjach. Nazwa tych instytucji jest różna i ich zakres działania jest bardzo różny. Dlatego też te badania zupełnie, bardziej były zwykle przypisane ministrowi transportu, niż instytucjom czy innym działom administracji. Stąd też powstała idea, aby to skumulować w jednej jednostce, która da właściwą interpretację i jedną interpretację, a nie różne. Bo prowadzi to do różnych wyników badań przez różne instytucje. .

– – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Co ciekawsze wyjątki z wysłuchania spisał

dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#