BRD W RAPORCIE ZA 2018 r.

BRD w świetle raportu Krajowej Rady BRD za 2018 r.

Niedawno dotknąłem tej problematyki omawiając wystąpienie ministra Adamczyka.1 Ale ten temat jest na tyle ważny, że postanowiłem przybliżyć tę naszą problematykę posiłkując się stosownym raportem KR BRD. Bo jeśli jest prawdą, że ten nasz rząd szczególnie dba o Życie Ludzkie we wszelkich jego aspektach, to warto dokonać analizy tego kolejnego już raportu, aby dowiedzieć się prawdy, na ile skuteczne są te działania.

Reklamy

Albowiem, z danych KGP wynika, że w 2018 roku cel cząstkowy w zakresie:

 • liczby zabitych został przekroczony o ponad 25%,

 • liczby ciężko rannych – o ponad 43%.

Więc jest źle (!) lub można też powiedzieć, że tragicznie!

Reklamy

W 2018 r. w wypadkach tych zginęły 2 862 osoby, tj. o 31 (+1,1%) więcej niż w roku 2017.

Ten cel cząstkowy, o którym napisałem w pierwszym zdaniu oznacza, że bezpieczeństwo na polskich drogach ma być poprawione do takiego stopnia, aby w wypadkach drogowych nie ginęło więcej niż 2 000 osób rocznie, oraz nie więcej niż 6 900 osób odniosło ciężkie obrażenia (w 2020 roku).

I tak dla porównania z UE warto podkreślić, że do 2017 roku liczba ofiar śmiertelnych w całej Unii Europejskiej spadła o 1%. Zaś z danych opublikowanych przez Komisje Europejską wynika, że w 2018 r. na unijnych drogach zginęło 25 100 osób, tj. o 200 osób mniej (!!!) niż w roku 2017 (sic!).

W moim skromnym przekonaniu, to wcale nie musi być tak, że my będziemy wiecznie wlec się w – tym zakresie – w ogonie UE!

W 2018 r. kraje o najwyższym wskaźniku ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców to:

 1. Rumunia (96),

 2. Bułgaria (88),

 3. Łotwa (78),

 4. Chorwacja (77).

 5. Polska (76).

Nasz Kraj, Polska znajduje się zaledwie na piątym miejscu od końca w całej UE!

Analiza danych ogółem dla UE dotyczących BRD za 2018 r. wskazuje na znaczny odsetek liczby ofiar śmiertelnych w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego:

 • pieszych,

 • rowerzystów,

 • motocyklistów,

 • narastający odsetek liczby ofiar śmiertelnych w grupie seniorów, szczególnie w obszarach zabudowanych.

Także w Polsce, podobnie jak w całej UE odnotowuje się niepokojący trend wzrostu wskaźnika udziału seniorów w ogólnej liczbie zdarzeń drogowych i ofiar na ich skutek.

Europejskie drogi, ze średnio 49 ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych na milion mieszkańców, utrzymały w 2018 r. status najbezpieczniejszych na świecie – co niestety, jednak nie dotyczy Polski.

 

RODZAJE USTEREK TECHNICZNYCH STWIERDZONYCH W POJAZDACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYPADKACH DROGOWYCH (str. 27 raportu).

W 2018 KGP odnotowała 108 usterek w pojazdach biorących udział w wypadkach drogowych, w tym:

 • braki w oświetleniu 48;

 • braki w ogumieniu 26;

 • usterki układu hamulcowego 17;

 • usterki układu kierowniczego 6;

 • inne usterki 11.

Jednocześnie w raporcie podkreślają, że w jednym wypadku mogło wystąpić kilka usterek. Jednocześnie Komenda Główna Policji nie wskazuje, że usterki te przyczyniły się do zaistnienia tych wypadków.

Mamy więc kolejne potwierdzenie i w kolejnym już roku, że to nie stan techniczny pojazdów jest istotną przyczyną wypadków na polskich drogach!

Na nasze szczególne potraktowanie zasługuje fakt, że tradycyjnie i od wielu już lat najwięcej wypadków występuje na drogach powiatowych, a potem na krajowych (str. 35 raportu).

Podobnie jest w przypadku ofiar śmiertelnych w Polsce. Bo najwięcej ofiar śmiertelnych zanotowano na drogach krajowych, a potem na drogach powiatowych (str. 36).

I nie wystarczy o tym pamiętać przemieszczając się po tych właśnie drogach. Bo tu trzeba skutecznie domagać się od zarządców tych dróg (krajowych i powiatowych) natychmiastowej poprawy ich infrastruktury, w celu zahamowania ostatnich czteroletnich zaniedbań! 

Na str. 72 tego raportu przedstawiono stan realizacji zadań inwestycyjnych poprawiających BRD na istniejącej sieci dróg krajowych, tak nieudolnie zarządzanych przez GDDKiA. Określono przy tym konieczny zakres działania. Są to zadania inwestycyjne na istniejącej sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA, które teoretycznie miały poprawić BRD w zakresie, np.:

 • przebudowy skrzyżowań,

 • budowy rond w miejsce skrzyżowań,

 • budowy przejść dla pieszych,

 • budowy chodników i ciągów pieszo – rowerowych,

 • budowy zatok autobusowych,

 • poprawy oznakowania i oświetlenia,

 • budowy pasów do lewoskrętu.

Prace te były nadzorowane przez ministerstwo infrastruktury pana Adamczyka. Te zdania realizowane przez GDDKiA były finansowane z budżetu państwa. Liczba zadań inwestycyjnych poprawiających BRD na sieci dróg krajowych zmalała w porównaniu do 2017 r., z 331 do 295. Przy stale wzrastającej ilości pojazdów w Polsce, to był właśnie ten śmiertelny cios zadany BRD. To dlatego wzrosła ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Więc było na premie dla Beaty S., a nie było na zahamowanie ilości zgonów na polskich drogach.

Na stronie 80 tego raportu możemy zapoznać się z zagadnieniem rzekomego zwiększenia efektywności działań kontrolnych ITD. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” w grudniu 2018 r. zrealizowano zakup 64 zestawów kontrolnych do kontroli pojazdów i tachografów. Ale ten zakup także nie pomógł w spadku ilości zgonów na polskich drogach.

W tym kontekście zasadne jest pytanie, czy wydatkowanie dalszych środków z budżetu państwa na zakup furgonów oraz mobilnych jednostek diagnostycznych (planowanych w 2019 r., zaś odbiory furgonów oraz mobilnych jednostek diagnostycznych w 2019 r. i 2020 r.)2 przyniosą oczekiwany efekt w postacie spadku ilości wypadków drogowych i zgonów na polskich drogach?

Poczekamy, zobaczymy, napiszemy.

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

Na podstawie:

http://www.krbrd.gov.pl/pl/test.html

2 Zakupione zestawy kontrolne zostaną przekazane wojewódzkim inspektoratom transportu drogowego.