CO MOGĄ, A CZEGO NIE ROBIĄ URZĘDNICY WK/STAROSTW

Co mogą, a czego nie robią urzędnicy naszych WK/starostw.

Niedawno pisałem o patologiach na jednej SKP należącej pod nadzór z Namysłowa – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/patologia-z-namyslowa/

W ślad za tym zwróciłem się z prośbą do tamtejszego nadzoru o informację, czy coś w tej sprawie już zrobili. I oto otrzymałem odpowiedź:

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie publiczne dotyczące “ patologia na SKP w Namysłowie “ informujemy iż Starosta Namysłowski nie wszczął postępowania administracyjnego i nie wydał decyzji ( w związku z art. 83b ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r –Prawo o ruchu drogowym ) w sprawie ostatnio pojawiających się doniesień medialnych dotyczących Namysłowskich diagnostów podejrzewanych o korupcje i poświadczenie nieprawdy.

Organ może wszcząć takie postępowanie w przypadku wydania przez są prawomocnego wyroku w przedmiotowej sprawie.

z poważaniem

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tomasz Białaszczyk

I wszystko jest o’key, tylko noooo . . . ., no tego . . . , . . . – zabrakło mi jednego.

No, pomyślmy troszeczkę . . . ., no . . . ., jeszcze chwileczkę . . . .

Chodzi mi o to, że wszelkie i wszystkie sprawy, które rozpatrują i realizują lub oceniają nasi (i nie tylko nasi) urzędnicy w Polsce muszą mieć twardą podstawę prawną na poziomie ustawy. To stanowisko Pana Naczelnika naszego WK o tym, że cyt.: „(…) Organ może wszcząć takie postępowanie w przypadku wydania przez są prawomocnego wyroku w przedmiotowej sprawie. jest dla mnie (dla nas?) jakieś niepełne…..

 • I nie chodzi mi o to, że w takim przypadku na oficjalne wszczęcie postępowania administracyjnego w kierunku art. 83 b naszej ustawy PoRD będziemy czekać może 5, a może 10 lat, czyli do czasu zakończenia postępowania karnego. Choć to jest naganne, tak moralnie, jak i etycznie. Bo takie postępowanie ewidentnie wspiera patologie na naszych SKP!
 • To czekanie, to też pewna abstrakcja (i fikcja?), bo przeczy temu dotychczasowa praktyka. Nie słyszałem od 10 lat, aby z art. 83 b naszej ustawy PoRD wszczęto gdziekolwiek i jakiekolwiek postępowanie administracyjne w naszych WK/starostwach, co zaowocowało skutecznym zamknięciem jakieś patologicznej SKP, nawet po zakończeniu sprawy karnej!
 • Chodzi mi o to, że ważniejsza (?) od etyki i moralności jest ta prawna strona urzędniczego postępowania. Jeżeli przyjęli takie stanowisko, że będą jednak czekać (…), to nie ma sprawy, tylko podajcie podstawę prawną dla takiego czekania! Który przepis i jakiej ustawy nakazuje w takim przypadku – skandalicznych patologii na SKP – nie wszcząć postępowania administracyjnego „z urzędu”? No pokażcie, gdzie to jest napisane?!?!

I takie właśnie pytanie o wskazanie podstawy prawnej skierowałem ponownie do Namysłowa, w odpowiedzi na powyższe stanowisko Pana Naczelnika WK. No i tradycyjnie czekamy na kolejną odpowiedź.

W przypadkach naszych ostatnich patologii czekam na wszczęcie takiego postępowania administracyjnego w kierunku art. 83b1, bo to nam wszystkim pomoże. Dzięki temu będziemy mogli poznać mechanizmy jakie doprowadziły do istniejących patologii. Będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży problem, a tym samym będziemy też mogli zastosować środki zaradcze.

I musimy tu zauważyć i tę prawdę, że przecież postępowanie administracyjne może zostać wszczęte w celu sprawdzenia, więc nie musi zakończyć się negatywnie dla właściciela patologicznej SKP. Bo takie postępowanie może zostać po prostu umorzone, z uwagi na to, że w zakresie jakości nadzoru właściciela SKP nie stwierdzono żadnych negatywnych faktów, które mogły ujemnie rzutować na BRD, np.:

 1. umowy o prace zgodne z ustawą Kodeks Pracy,
 2. urządzenia SKP są sprawne,
 3. odbiory zgodne z terminami,
 4. wynagrodzenie nie wspierające patologii,
 5. sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego (osobiste kontrole ze wskazaniem przedziałów czasowych, monitoring elektroniczny, zlecenie kontroli zewnętrznej firmie audytorskiej, itp., itd., et’cetera),
 6. udokumentowane w aktach personalnych:
 • comiesięczne kontrole pracy pracowników z adnotacjami o sposobie i efektach usunięcia ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • terminy odbytych i przyszłych szkoleń branżowych.

I jeszcze tylko jedno zdanie w tej sprawie. Wskazać należy, że przywołany przepis art. 83 b naszej ustawy PoRD ma kategoryczne brzmienie – podobnie, jak to jest w art. 84 ust. 3 PoRD. W przypadku rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP starosta nie ma wyboru i jest zobowiązany z urzędu wykreślić przedsiębiorcę rejestrów działalności regulowanej. Ustawa nie dopuszcza żadnego wyjątku, który wyłączałby wydanie takiej decyzji. Podobnie, jak to jest z wczczynaniem postępować p-ko diagnostom.

I podobnie, jak nie ma wyboru, gdy na SKP dokonuje się przestępstw, zamiast dbania o BRD. Bo w przeciwnym przypadku możemy mówić o karalnym zaniechaniu urzędniczych działań. I tylko czekać, aż taki wniosek trafi wreszcie do jakiejś prokuratury . . . – tylko po co?

Pyta i pozdrawia

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny aktualny na dzień: 10.03.2019 r. Dz.U.2018.0.1990 t.j. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 83b.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

1.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2.

W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1)

co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 miejsce badania technicznego pojazdu i finansowanie kosztów badania ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2)

wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3)

wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

2a.

Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2b.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.

3.

Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

4.

(uchylony)

879 total views, 3 views today