ODMOWA WYKONANIA BT NADAL BEZ KONSEKWENCJI

Rate this post

Każdy z nas zawsze może odmówić i w każdej sytuacji (?), czyli kolejna przegrana ob. I. Ś. – w sprawie odmowy przeprowadzenia BT na SKP.1

O tej samej sprawie informowałem Was już 17 lutego br.: https://www.diagnostasamochodowy.pl/2022/odmowa-wykonania-bt-na-oskp-i-jej-skutek/

A z aktualnie omawianego wyroku wynika, że poszkodowany w tej sprawie nie odpuszcza i nadal walczy o swoje prawa. Zastanawiam się tylko, czy to nie są czasami też prawa wszystkich posiadaczy pojazdów. Bo ani poprzedni wyrok, ani ten obecny nie wyjaśnia tego rozgardiaszu prawnego, który od dekady toleruje nasz (?) DTD, a który sprowadza się do odpowiedzi na te dwa poniższe pytania:

 1. Na jakiej podstawie prawnej można odmawiać wykonywania BT pojazdów na SKP?

 2. Na jak długo wystarczą obecne „sztuczki prawne” serwowane nam przez tamtejszy nadzór WK/starostwa oraz SKO i WSA?

24 listopada 2022 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrywana była – po raz kolejny2! – sprawa ze skargi ob. I. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego. W jej efekcie i ta skarga także została oddalona.

Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie przez ob. I. Ś. jest postanowienie SKO z czerwca 2022 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Starosty z maja 2022 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie powtórzenia postępowania dowodowego z udziałem uprawnionych diagnostów samochodowych, którzy w lipcu 2021 r. nie przeprowadzili, bo odmówili wykonania badania technicznego (BT) pojazdu.

29 lipca 2021 r. ob. I.Ś.3 zwrócił się do Starosty Powiatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przeprowadzenia badania technicznego samochodu na tych trzech Okręgowych SKP:

 1. Stacja „[…]”, adres stacji nr […],

 2. P.K., adres stacji nr […]

 3. P. Sp. z o. o., adres stacji nr […].

Ponadto wniósł o ustalenie z imienia i nazwiska uprawnionych diagnostów samochodowych, którzy w lipcu 2021 r. dokonali odmowy przeprowadzenia BT powyższego pojazdu z wyżej wymienionych OSKP.4 Wnioskodawca zaznaczył, że insp. Uprawniony Diagnosta Samochodowy ma obowiązek przeprowadzić badanie każdego pojazdu dostarczonego do badań – bez wyjątku.5 Odmowa przeprowadzenia BT jest równoznaczna z niewykonaniem badania technicznego w jego zakresie i sposobie niezależnie od tego, czym się kieruje insp. UDS odmawiając wykonania BT pojazdu.

Dalej wnioskodawca podniósł, że starosta ma obowiązek na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy PoRD cofnąć nadane uprawnienia diagnostom samochodowym, którzy nierzetelnie wykonują powierzone obowiązki (sic!). Przypomnę tylko, że realizując zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej przez III RP nie wolno nam wykonywać żadnych czynności/ruchów/kroków, które nie mają prawnie określonej podstawy!

Postanowieniem z sierpnia 2021 r.6 Starosta Powiatu:

 1. odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przeprowadzenia BT tego samochodu na wskazanych Okręgowych SKP,

 2. odmówił ustalenia z imienia i nazwiska uprawnionych diagnostów samochodowych, którzy w lipcu 2021 r. dokonali odmowy przeprowadzenia BT powyższego pojazdu.7

 

W uzasadnieniu postanowienia Starosta/WK oraz SKO pokrętnie argumentował, że ob. I.Ś. nie posiada przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. oraz że z jego wniosku jednoznacznie wynika, iż nie posiada on interesu prawnego w żądanym postępowaniu, choć posiada natomiast interes faktyczny. I na tej konstrukcji logicznej zbudowano całą tę dziwną argumentację prawną, która nadal niczego nie wyjaśnia w zakresie, co może obywatel, gdy insp. UDS zatrudniony na SKP odmówi wykonania BT (?).

W ten sposób ob. I. Ś. . . . . . – ponownie przegrał.8 Choć była to chyba jedyna okazja do ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy dla dobra całego społeczeństwa. Bo DTD, czyli nasz (?) resort transportu nie potrafi tego właściwie zinterpretować od ponad dekady. Szczególnie w sytuacji, gdy WSA diabolicznie stwierdził, wprowadzając w błąd czytającego to uzasadnienie, cyt.:

Żaden przepis prawa nie przewiduje również prowadzenia postępowania, którego celem byłoby zobowiązanie stacji diagnostycznej do wykonania badania pojazdu, (…).”

Bo tu wcale nie chodzi o cyt.: „ zobowiązanie stacji diagnostycznej do wykonania badania pojazdu” lecz o postępowanie z tytułu odmowy wykonania takiego BT.

Ale w tym kontekście apeluję do Was gorąco: gońcie z Waszych SKP pojazdy należące do urzędników MI, którzy odmawiają waloryzacji naszego Cennika BT, czyli nijakiego webera i adamczyka oraz urzędników naszego (?) resortu transportu (DTD), TDT, ITS, członków SKO i WSA (?).

Kiedyś już, i bardzo dawno temu, ale także publicznie apelowałem o to w zakresie tych 7 sędziów NSA, odpowiedzialnych za uchwałę z 2012 r., sygn. II GPS 2/11.

Pomyślcie też, czy nie rozszerzyć tego zakazu wykonywania BT dla niektórych urzędników Waszego nadzoru z WK/starostwa.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że skarga ob. I. Ś. jednak nie zasługuje na uwzględnienie i podlega oddaleniu (sic!).

Więc już przypomnijmy naszym wysokim urzędnikom WK/starostw i ich prawnikom, że mamy jednak tę nieszczęsną podstawę prawną i jednocześnie kwestię sygnalizacyjną dawno rozstrzygniętą, bo już w 2012 r., gdy NSA w Uchwale z dnia 12.03.2012 r. sygn. akt II GPS 2/11 w składzie 7 sędziów NSA zadecydował o tym, że warunkiem wydania przez starostę decyzji (np. na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD) o cofnięciu diagnoście samochodowemu jego uprawnień do wykonywania BT jest stwierdzenie uchybień:

 • nie tylko, o których mowa w punkcie 1 lub 2 powołanego przepisu, czyli nie tylko wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83c wskazanej ustawy,

 • w każdy inny i dowolny sposób, bo sposób ujawnienia dopuszczenia się przez insp. uprawnionego diagnostę samochodowego określonego naruszenia przepisu Prawa nie ma podstawowego znaczenia dla oceny możliwości stosowania sankcji przewidzianej w art. 84 ust. 3 ustawy poRD.

Po tylu latach obowiązywania tej uchwały i jej praktycznego stosowania w sądownictwie administracyjnym dziwnym musi wydawać się fakt, że nie zna jej praktycznie żaden pracownik WK/starostwa oraz SKO i tamtejszego WSA – o czym pisałem jeszcze w 2019 r..

https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/czego-nie-wiedza-urzednicy/

Zaś niedawno, bo zaledwie 4 grudnia 2022 roku pisałem o dostępie do informacji publicznej w naszej branży: https://www.diagnostasamochodowy.pl/2022/skp-jest-zobowiazane-do-udzielenia-informacji-publicznej/

Zastanawia mnie w tym kontekście, czy:

 • DTD (resort transportu) weźmie się kiedykolwiek za poprawę naszych przepisów?

 • Zamiast toczyć sądowe boje (drogie, nerwowe i czasochłonne) nie jest lepiej zwrócić się bezpośrednio do tych SKP o udzielenie wymaganych prawem informacji publicznej?

Trzymajcie się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1 II SA/Go 578/22 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.; Data orzeczenia: 2022-11-24; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2022-09-16; Symbol z opisem: 6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu; Skarżony organ: SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 Starosta w 2017 r. prowadził już postępowania z urzędu wobec tych OSKP w związku z zawiadomieniem I.Ś. i M.Ś. o wskazanych nieprawidłowościach

3 Cyt.: Skarżący nie jest prawnikiem, a dąży jak umie, aby jego pojazd ostatecznie przeszedł badanie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skarżący nie żąda nic ponadto i w tym zakresie winno być prowadzone postępowanie administracyjne z udziałem skarżącego. W dalszej części uzasadnienia skargi strona opisała problemy związane z przeprowadzeniem badań technicznych jego samochodu, będące następstwem wprowadzonych zmian technicznych, skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w dowodzie rejestracyjnym, a dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej.”

4 Zamiast uzyskać te dane w trybie dostępu do informacji publicznej bezpośrednio z tych OSKP?

5 na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.; aktualny tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 450; dalej jako PoRD)

6 wydanym na podstawie art. 61 a § 1 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.; dalej jako k.p.a.) oraz. art. 83b ust. 1 i art. 84 ust. 3 PoRD

7 Zapominając o Uchwale z dnia 12.03.2012 r. sygn. akt II GPS 2/11 w składzie 7 sędziów NSA?

8 Na powyższe postanowienie Kolegium ob. I. Ś. wniósł skargę do WSA w Gorzowie Wlkp., który wyrokiem z dnia 20 stycznia 2022 r., sygn. akt II SA/Go 1065/21 uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Starosty z sierpnia 2021 r.

Loading