POJAZD SPRAWNY TECHNICZNIE A KONIECZNOŚĆ OBT I O AKTUALNOŚCI PRAWA JAZDY

Rate this post

Pojazd sprawny technicznie a konieczność OBT1. Zaś w tle pytanie, czy nieaktualne prawo jazdy oznacza to samo co jego brak?

19 lutego 2020 r. WSA w Poznaniu rozpatrywał sprawę ze skargi Z. L. (zarządzającego transportem w firmie2) – na decyzję WITD z września 2019 r., w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Chodziło o to, że decyzją z lipca 2019 r., zgodnie z ustaleniami protokołu kontroli z maja 2019 r. WITD3 nałożył na Z. L., pełniącego funkcję zarządzającego transportem w tej firmie karę pieniężną za:

  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego OBT potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego (załącznik nr 4 do u.t.d., lp. 15.1.),4

  • wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju lub zespołu pojazdów (załącznik nr 4 do u.t.d., lp. 4.4.). W trakcie przeprowadzania kontroli drogowej kierowca okazał prawo jazdy, na odwrocie którego w kolumnie nr 11 dla kategorii C i C+E widniała data […].07.16. Powyższe oznacza, iż od wskazanej daty kierowca nie posiada ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C i C+E. Ponadto w kolumnie nr 12 dla powyższych kategorii widniała data […].07.2016 z dopiskiem kodu 95. Tak więc, kierowca posiadał blankiet prawa jazdy, lecz po dacie […].07.2016 r. dokument nie uprawniał do prowadzenia pojazdów kategorii C i C+E.

W odwołaniu od opisanej decyzji Z. L. (strona, skarżący) wniósł o uchylenie decyzji i umorzenie przedmiotowego postępowania w całości. Uzasadniając argumentował, że brak aktualnego OBT pojazdu jest faktem bezspornym, natomiast:

  1. ruszenie to zostało niezwłocznie usunięte,

  2. było to niedopatrzenie ze strony przewoźnika – M. K.,

  3. kontrola ważności BT nie jest w zakresie jego odpowiedzialności,

  4. podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w stanie technicznym pojazdu,

  5. stosownie do art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD5, to właściciel pojazdu samochodowego jest obowiązany przedstawić go do BT, logicznym zatem jest karanie przewoźnika/właściciela/użytkownika pojazdu za brak OBT, co w niniejszej sprawie uczyniono w innej decyzji administracyjnej, skierowanej do przewoźnika.

Okazało się przy tym, odnośnie kary za brak prawa jazdy przedstawiciel firmy transportowej argumentował, że kontrolowany kierowca w dniu kontroli dysponował aktualnymi orzeczeniami od lekarza i psychologa oraz szkoleniem okresowym dla kierowców. Kierowca faktycznie nie wymienił prawa jazdy, które było nieaktualne, ale prawo jazdy jest osobistym dokumentem kierowcy i przedsiębiorca/przewoźnik, a tym bardziej odwołujący się, na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości zmuszenia kierowcy do wymiany dokumentu.

Ponadto argumentował, że ustawodawca rozróżnił naruszenia: brak szkolenia okresowego (kwalifikacji zawodowej), brak orzeczenia lekarskiego, brak orzeczenia psychologicznego. Naruszenie opisane w lp. 4.4. dotyczy braku posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, a nie prawa jazdy bez wpisów, niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy, w przypadku posiadania ww. dokumentów. Tym samym rzekomo całkowicie chybiona jest interpretacja WITD twierdzącego, że kontrolowany kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

WSA w Poznaniu zważył, co następuje: skarga przedstawiciela firmy transportowej jest bezzasadna i podlega oddaleniu. Obie decyzje (kara za brak OBT i brak prawa jazdy) wydane są zgodnie z Prawem.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, mogła zostać nałożona na niego, jako zarządzającego transportem, przez orzekające organy kara pieniężna, za stwierdzone naruszenia ustawy o transporcie drogowym. Albowiem to zarządzający transportem ma obowiązek sprawdzać czy też potwierdzać, że kierowcy posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów określonej kategorii. Nie jest rolą WITD ustalanie, dlaczego kierowca nie legitymuje się prawem jazdy z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdami. Nawet jeżeli przyjąć, że kierowca zaniedbał jedynie wymiany blankietu prawa jazdy na blankiet z którego wynika, że uprawnienia do kierowania pojazdami pozostają aktualne, to brak dokonania wymiany blankietu prawa jazdy uniemożliwia wykonanie przewozów.

Podobnie Sąd ocenia zakres obowiązków skarżącego związany z kontrolą czy pojazdy posiadają ważne, aktualne badanie techniczne. Sąd podziela pogląd zawarty w odpowiedzi na skargę, że wewnętrzne regulacje i zakresy obowiązków nie wyłączają odpowiedzialności zarządzającego transportem.

Zaś prawidłowość tej interpretacji potwierdził NSA w dniu 09.11.2023 r.6, co uprawomocniło wcześniejsze decyzje. Tym samym sprawność techniczna pojazdu nie wyklucza obowiązku OBT, a nieaktualne prawo jazdy uniemożliwia posługiwanie się nim w RD.

Trzymajmy się Prawa

a zniknie każda obawa

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 III SA/Po 847/19 – Wyrok WSA w Poznaniu; Data orzeczenia: 2020-02-19; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-11-29; Symbol z opisem: 6037 Transport drogowy i przewozy; Hasła tematyczne: Transport; Sygnatury powiązane: II GSK 765/20 – Wyrok NSA z 2023-11-09; Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego; Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 „zarządzający transportem” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

3 wskazując na art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm., dalej jako u.t.d.)

4 ważność OBT upłynęła w dniu […] marca 2019 r.

5 Dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.

6 II GSK 765/20 – Wyrok NSA; Data orzeczenia: 2023-11-09; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2020-08-04; Symbol z opisem: 6037 Transport drogowy i przewozy; Sygnatury powiązane; III SA/Po 847/19 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-19; Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego; Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną;

Loading