CZY KTOŚ POMOŻE MŁODEMU KOLEDZE

Rate this post

Nasz młody Kolega źle wyszkolony, bezzasadnie dopuszczony do zawodu, ale nie lebiega.1 Czy zostanie opuszczony? Bo staż 6-cio miesięczny na SKP to zbyt mało, aby sam pracował w sytuacji, gdy Prawo wymaga dwóch insp. UDS-w na jednej SKP jako minimum, a jakość szkoleń i sposobu egzaminowania przez TDT jest . . . . . – co najmniej kontrowersyjna.

WSA w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi naszego kolegi T. P. na decyzję SKO w Krośnie z dnia 30 listopada 2021 r. nr SKO.4120.87.2550.2021 w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego do wykonywania BT pojazdów . . . . . – oddalił skargę.

16 lutego 2021 r. przeprowadzona została kontrola Podstawowej SKP z inicjatywy TDT, motywowanej interesem finansowym tej instytucji, w trakcie której stwierdzone zostały nieprawidłowości w sposobie wykonania BT pojazdu oraz wydanie dokumentacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Te BT przeprowadził właśnie nasz kolega T.P.

Stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości dotyczyły następujących przypadków:

  1. w dn. 11 stycznia 2021 r. najpierw DBT pojazdu marki SKODA skierowanego przez organ po wypadku (uszkodzenia pokolizyjne), a następnie OBT, gdzie wynik badań został określony jako pozytywny (pojazd został dopuszczony do ruchu) pomimo braku dokumentu wydanego przez TDT potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego (zbiornika na gaz) zamontowanego w pojeździe, wydanego po terminie skierowania na badanie dodatkowe,

  2. w dniu 16 lutego 2021 r. OBT pojazdu BMW i pojazdu OPEL niezgodnie z określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie badań technicznych zakresem i sposobem wykonania. Powyższe nieprawidłowości stanowią bowiem poważne uchybienia zasadom prawidłowego wykonywania BT pojazdów, które mogą powodować zagrożenie dla BRD, a przez to godzić w życie i zdrowie zarówno osób korzystających z tych pojazdów jak i innych uczestników RD. W przypadku badania pojazdu marki SKODA nasz kolega dopuścił się naruszenia art. 81 ust. 12 ustawy P.r.d. oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie badań technicznych w zw. z pkt 1.4. Wymagań dotyczących kontroli oraz wytycznych dotyczących oceny usterek podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu stanowiących załącznik nr 2 Działu I rozporządzenia w sprawie badań technicznych. Zgodnie z art. 81 ust. 12 ustawy P.r.d., badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. W przypadku badania pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, skierowanego na badanie przez organ po wypadku (uszkodzenia pokolizyjne) obowiązkiem uprawnionego diagnosty jest sprawdzenie podczas badania dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego po terminie wydania skierowania na badanie, zgodnie z pkt 1.4. Wymagań dotyczących kontroli oraz wytycznych dotyczących oceny usterek podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu stanowiących załącznik nr 2 Działu I rozporządzenia w sprawie badań technicznych. Brak bowiem dokumentu potwierdzającego sprawność takiego urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie stanowi usterkę istotną, która skutkuje negatywnym wynikiem badania technicznego, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie badan technicznych. W przedmiotowym przypadku Diagnosta uchybił temu obowiązkowi i dopuścił pojazd do ruchu drogowego, pomimo braku wymaganego prawem dokumentu dozorowego (wynik przeprowadzonych badań został określony jako pozytywny). W przypadku natomiast okresowych badań technicznych pojazdu BMW i pojazdu OPEL, Diagnosta podczas tych badań uchybił licznym obowiązkom określonym w rozporządzenia w sprawie badań technicznych (uchybienia te zostały opisane powyżej wraz ze wskazaniem naruszonych przez Diagnostę przepisów prawa).

  3. Pozostałe natomiast uchybienia Diagnosty sprowadzają się do nieprawidłowych oraz niekompletnych wpisów w rejestrze BT i zaświadczeniu o wykonanym badaniu technicznym. W pierwszym bowiem przypadku Diagnosta po wykonanym w dniu 23 stycznia 2021 r. OBT pojazdu marki FIAT – opierając się na wpisie adnotacji „VAT” w DR badanego pojazdu — bezpodstawnie potwierdził, że pojazd ten odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. „VAT -1” pomimo, że warunków tych nie sprawdzał podczas badania okresowego. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. la ustawy P.r.d., badanie techniczne pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest przeprowadzane wyłącznie w Okręgowej SKP. W drugim natomiast przypadku Diagnosta – z nieznanych powodów – nie zamieścił w rejestrze BT i zaświadczeniu o wykonanym OBT pojazdu marki CITROEN wyposażonego w instalacją gazową, informacji o dacie wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez TDT (podany został tylko nr protokołu i decyzji TDT), naruszając tym samym § 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie badań technicznych oraz pkt 4 Zakresu wymaganych danych zamieszczanych w rejestrze związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (załącznik nr 8 do rozporządzenia w sprawie badan technicznych), a także lit. J) Objaśnień do wzoru Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie badań technicznych). Należy dodać, że w dniu badania Diagnosta dokonał korekty zapisów w rejestrze odnośnie danych dotyczących badanego pojazdu i skreślił datę wydania decyzji organu dozorowego.

Czyli mamy na wstępie łącznie siedem większych lub mniejszych błędów w trakcie jednej kontroli nadzoru z WK/starostwa, zainicjowanej jednak przez TDT, który jednak sam dopuścił kolegę T.P. do naszego zawodu.2

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień do wykonywania BT nasz kolega T.P. poinformował o usunięciu części nieprawidłowości poprzez wykonanie korekt BT lub też wykonując je powtórnie i już prawidłowo.3

Jeśli zaś chodzi o te dwa BT w dniu kontroli, to nasz kolega wyjaśnił, że pomyłki i uchybienia powstały na skutek zdenerwowania (była to pierwsza kontrola w życiu) oraz problemów technicznych z linią diagnostyczną, czego kontrolujący już nie mieli odwagi sprawdzić, bojąc się konfrontacji z „silniejszym” właścicielem SKP.

Nasz słabszy (nieco?) kolega, jako insp. UDS pracował dopiero od niecałych 6 m-cy. Zaś w dniu kontroli czytnik OBD II nie był dostępny na stacji, gdyż urządzenie było w serwisie.4

Starosta decyzją z 28 września 2021 r. nr KT.5422.1.2021 cofnął naszemu koledze T.P. uprawnienie do wykonywania BT – właściciel tej SKP nie poniósł żadnych konsekwencji.

Wskazaną decyzję starosty tamtejsze SKO w Krośnie (tradycyjnie?) wsparło urzędników nadzoru z Urzędu Miasta i utrzymało w mocy swoją decyzją z 30 listopada 2021 r., Argumentem przeważającym była dbałość o interes finansowy TDT, gdzie wynik OBT pojazdu z GAZ-em określony został jako pozytywny, pomimo braku dokumentu wydanego przez TDT potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, tj., zbiornika na gaz, zamontowanego w pojeździe, wydanego po terminie skierowania na badania dodatkowe.5

Nawet brak wiedzy technicznej nie uzasadnia tezy, że instalacja LPG stanowi większe zagrożenie dla BRD niż inne paliwa, bo jest wręcz odwrotnie. Ale skąd oni/urzędnicy mogą to wiedzieć, gdy nie są właściwie szkoleni, nie powołują biegłych (w tym przypadku odmówiono!), gdy sami nie chcą się uczyć i odmawiają tej nauki naszemu środowisku (wymaganej od 2014 r. Dyrektywą nr 45).

Ta sprawa nie tylko ilustruje lichość naszych nowych kadr na SKP, ale także lichość sposobu naboru do naszego zawodu i zasad egzaminowania przez TDT.

Zaś pisząc o tej sprawie mam nadzieję (płonną?), że znajdzie się się jednak wreszcie jakiś odważny podmiot, instytucja lub osoba zainteresowana losem tego naszego kolegi, która zechce się za nim wstawić i pociągnie tę sprawę dalej, czyli do NSA i potem aż do Trybunału UE. Bo w tym Trybunale sprawa jest wygrana, o czym pamiętam jeszcze ze szkoły, gdy Pan Profesor przytaczał argumenty prawne o tym, że:

1/ Konstytucję wszyscy stosujemy/czytamy wprost, włącznie z jej zasadą proporcjonalności, do czego niepotrzebne nam są żadne wcześniejsze wyroki,

2/ nikomu nie można czynić zarzutów w zakresie, którego dane państwo samo nie respektuje. Albowiem nie wdrażając zapisów z Dyrektywy 45 od 2014 roku o koniecznych szkoleniach dla naszego środowiska z zakresu obowiązujących nas przepisów, organy państwa nie mogą domagać się od nas znajomości tych przepisów. To jest proste i logiczne, prawda?

Ale to nie jest oczywiście jedyny argument do podniesienia przed europejskim Trybunałem.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 II SA/Rz 76/22 – Wyrok WSA w Rzeszowie; Data orzeczenia: 2022-06-01; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2022-01-18; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie; Symbol z opisem: 6032 Inne z zakresu PoRD; Hasła tematyczne: Ruch drogowy; Skarżony organ: SKO ( Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: oddalono skargę;

2 Wyniki kontroli zostały udokumentowane w protokole kontroli z dnia 17 lutego 2021 r. nr KM-05.5421.1.18.2021.

3 W wyniku przeprowadzonego BT zostały przedstawione dokumenty potwierdzające sprawność urządzenia technicznego (zbiornik gazu) zamontowanego w pojeździe, wydanego po terminie skierowania na badanie dodatkowe (gaz, protokół, decyzja nr TDT-321/743/D/21 z dnia 10 marca 2021).

4 Do złożonych wyjaśnień wymieniony dołączył wydruki zaświadczeń z przedmiotowych BT.

5 Tak przeprowadzone badanie było sprzeczne z art. 81 ust. 12 P.r.d. oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia. Dopuszczenie przez odwołującego do ruchu pojazdu na skutek pozytywnego wyniku badania, pomimo zaistnienia istotnej usterki, miało charakter rażący (uchybienie to winno skutkować negatywnym wynikiem badania technicznego, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia).