NASZ KOLEGA ODETCHNĄŁ, ALE TYLKO NA CHWILĘ

Rate this post

Nasz kolega odetchnął, ale tylko na chwilę.1

7 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym, z wniosku naszego kolegi G. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie decyzji SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania BT pojazdów postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji….. – ufff.

Pismem z sierpnia 2023 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) nasz kolega G.P., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do WSA w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego) z czerwca 2023 r., utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję Starosty z marca 2023 r., orzekającą o cofnięciu mu uprawnienia do wykonywania BT na SKP.

Do skargi nasz kolega dołączył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w którym wskazał, że zaskarżona decyzja pozbawia go prawa do wykonywania naszego trudnego zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego i tym samym do wykonywania BT.

Nasz kolega wykonuje zawód uprawnionego diagnosty samochodowego na umowę o pracę, zarabiała łącznie 2.716 zł netto.

Aktualnie na utrzymaniu skarżącego pozostają trzy jego córki (J.P., lat 20 – studentka, A.P., lat 16 – uczennica liceum ogólnokształcącego oraz Ł.P., lat 15 – absolwentka ósmej klasy szkoły podstawowej).

Obecnie, w związku z wykonalnością zaskarżonej decyzji, nasz kolega (skarżący) nie będzie uzyskiwał żadnego dochodu, tym samym nie będzie mógł ponosić kosztów utrzymania córek i miejsca zamieszkania, opłacać alimentów oraz spłacać pożyczki.

Od 2018 r. jest rozwiedziony, 3 córki zamieszkują z nim, niemniej jest on zobowiązany do płacenia matce dzieci alimentów w kwocie 700 zł miesięcznie, co – sami chyba przyznacie – jest jakimś prawnym ewenementem. Ten obowiązek prawny jest obecnie nadal faktycznie wykonywany i nie został jeszcze uchylony.

Nie mnie oceniać, czy pracodawca naszego kolegi w tej sprawie zachował się właściwie. Bo oświadczył on do akt w tej sprawie, że będzie zmuszony do rozwiązania z nim umowy o pracę, gdy ten nie otrzyma wstrzymania zaskarżonej decyzji o pozbawieniu uprawnień. Inaczej mówiąc/pisząc, nasz kolega otrzymał też zapewnienie pracodawcy, że pracę na SKP będzie mógł kontynuować, jeśli zezwoli mu na to Kolegium (SKO) lub Sąd.

Nasz kolega podkreślił, że ze względu na istniejący formalnie obowiązek alimentacyjny oraz inne wydatki jego sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Tym samym, ewentualne wykonanie zaskarżonej decyzji pozbawia go i jego Rodzinę źródła utrzymania. Pozbawienie prawa do pracy wywiera także natychmiastowy negatywny skutek w postaci utraty źródła zaspokojenia wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego, w tym także szczególnie na utrzymanie córek. Bez wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie byt i podstawowa egzystencja zarówno skarżącego i jego rodziny będą faktycznie zagrożone. Będzie to skutkowało dla nich znaczną szkodą, której skutków nie będzie można już odwrócić.

Zaś wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez WSA da też ewentualnie szanse na czasowy powrót do pracy, a w przypadku ewentualnej przegranej w perspektywie kilku miesięcy na uporządkowanie sytuacji majątkowej rodziny i zapewnienie jej bytu.2

WSA zważył, co następuje:

Instytucja wstrzymania wykonania aktu lub czynności ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Przy czym znaczna szkoda to taka, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Należy przy tym pamiętać, że ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na wnioskodawcy, który powinien uprawdopodobnić, że w jego sprawie spełnione zostały przesłanki wskazane w powołanym przepisie.

(…).

Okoliczności powołane w przedmiotowym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, koncentrujące się przede wszystkim wokół pozbawienia skarżącego możliwości zarobkowania, a tym samym źródła utrzymania przynoszącego stałe dochody niezbędne dla utrzymania skarżącego i jego rodziny, stanowią wystarczającą podstawę dla jego uwzględnienia.”

(…).

Jednocześnie należy wskazać, że na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania sąd nie bada zasadności skargi ani legalności zaskarżonego aktu. Orzeczenie w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności ma charakter tymczasowy, co oznacza, że traci ono moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę albo uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę (art. 61 § 6 pkt 1 i 2 p.p.s.a.”

I ten wyrok WSA przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 II SA/Go 568/23 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.; Data orzeczenia: 2023-11-07; Data wpływu: 2023-09-19; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu; Skarżony organ: SKO; Treść wyniku: Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji.

2 W celu uprawdopodobnienia powyższych twierdzeń do skargi dołączył poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: zaświadczenia o zarobkach, legitymacji szkolnych córek, legitymacji studenckiej córki, przelewu za alimenty, paragonów za leczenie okulistyczne wraz z diagnozą i zamówieniem na okulary dot. córek, faktury za prąd z rozliczeniem rocznym, faktury za zakup węgla, faktury za wodę, zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczenia za internet, decyzji o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości, umowy kredytu oraz harmonogramu spłaty, oświadczenia pracodawcy.

Loading