PATOLOGIA W PIECKACH

Patologia na OSKP w Pieckach, pow. Mrągowo

Siedmiu dobrze zorganizowanych sprawców przy tej przestępczej dziupli, „profesjonalni” naganiacze do popełniania przestępstw, a przez 2 lata trwania tego procesu starostwo nic w tej sprawie nie zrobiło, choć mogli wszcząć postępowanie administracyjne w oparciu o art. 83b naszego PoRD. Ta urzędnicza bezczynność (karalne niedopełnienie obowiązków?) w ten sposób powodowała, że ta patologia mogła trwać kolejne 2 lata1 powodując zagrożenie dla BRD. Nic nie robiąc, urzędnicy wspierali tym samym funkcjonowanie tej przestępczej dziupli, w której funkcjonował układ przestępców i stałych pośredników „załatwiających” lewe/wirtualne BT.2

Jeden z naszych kolegów o inicjałach J. D. w tej sprawie nie doczekał się tego sądowego wyroku, choć Prokurator przedstawił mu ok. 50 zarzutów. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. postępowanie karne zostało umorzone.3 Może pamiętacie jeszcze, że w 2013 r. mieliśmy podobnie przykry przypadek w Ostrowie Wlkp. – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2014/wyroki-losu/

Drugi nasz kolega o inicjałach M. W. syn H. i C. z domu P., ur. w Mrągowie został oskarżony o to, że w bardzo krótkim okresie okresie od 3 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2015 r. na OSKP w Pieckach, w związku z pełnioną funkcją publiczną uprawnionego diagnosty samochodowego, będąc uprawnionym do BT pojazdów i do wystawiania dokumentów przyjmował korzyści majątkowe w ponad 40 przypadkach. Jak na stosunkowo krótki okres czasu tych przestępstw, ilość takich wirtualnych BT jest ogromna. A z tego wynika, że nie było tam nadzoru, nie tylko w WK/starostwie, ale i żadnego, Żadnego, ŻADNEGO nadzoru właścicielskiego. Śmiem podejrzewać, że nawet wręcz przeciwnie . . . .

Za dokonywanie tych przestępstw nasz kolega pobierał pieniądze w różnych kwotach, częściowo wynikających z naszego cennika, w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa4 polegające na odstąpieniu od przeprowadzenia BT pojazdu, a mimo to poświadczeniu – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 99 zł – nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez dokonanie w DR pojazdu wpisu o pozytywnym wyniku rzekomo przeprowadzonego BT, a także dokonanie tożsamego wpisu w Rejestrze BT prowadzonym w systemie informatycznym CEP.5

Był też „profesjonalny” naganiacz o inicjałach A. J. syn R. i T. z domu B., ur. w Mrągowie, oskarżony o to, że w okresie od 29 maja 2013 r. do 2 lipca 2015 r., w dziesięciu udowodnionych przypadkach, chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, udzielił naszym kolegom J. D. i M. W. uprawnionym do przeprowadzania BT pojazdów korzyści majątkowej w kwotach częściowo wynikającej z wysokości opłaty należnej za przeprowadzone BT, w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej uprawnionego diagnosty samochodowego w Pieckach, aby skłonić go do naruszenia przepisów prawa6, poprzez odstąpienie od przeprowadzania BT pojazdów i poświadczenie przez nich – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. dokonanie w dokumencie dot. tego pojazdu w postaci DR wpisu o pozytywnym wyniku rzekomo przeprowadzonego Okresowego BT, i w tym celu przekazał naszym kolegom DR pojazdów i kwoty wynikające z naszego cennika.7

Organom ścigania udało się ustalić jeszcze trzech kolejnych inicjatorów takich wirtualnych BR.

Sąd orzekł wyrok8, z którym nasz kolega M. W. został skazany m.in.:

  • na karę pozbawienia wolności, którą warunkowo zawiesza się na okres próby lat 5 (pięciu),
  • orzeka środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego przez okres lat 5 (pięciu),
  • orzeka się środek karny w postaci przepadku równowartości przyjętej łącznie korzyści majątkowej w kwocie 7.408,00 zł (siedem tysięcy czterysta osiem złotych) na rzecz Skarbu Państwa.

Nie wiem tylko, dlaczego to nasz kolega ma to płacić, kiedy ten nienależny przychód wpłynął do kasy tej OSKP (?). Myślę, że tu ten Sąd nie do końca zrozumiał, co się dzieje z naszymi wpływami. Tym bardziej, że były już wcześniej przypadki właściwej oceny takich stanów faktycznych dokonywane przez inne sądy karne.

Nasz oskarżony kolega M. W. z zawodu jest mechanikiem pojazdów zatrudnionym w firmie olsztyńskiej firmie z siedzibą w Pieckach, gdzie pełnił funkcję publiczną uprawnionego diagnosty samochodowego. Odstępując od przeprowadzenia BT poświadczał nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne poprzez dokonanie w DR wpisu o pozytywnym wyniku rzekomo przeprowadzonych BT. Zauważyć należy, że bezpośrednio pieniądze przekazywał „profesjonalny” pośrednik, oskarżony A. J., jako pracownik firmy w Pieckach, która kooperowała z olsztyńską firmą, z którą była powiązana gospodarczo. Nasz kolega przyjął kwoty za odstąpienie od przeprowadzenia BT pojazdów należących do tej olsztyńskiej grupy transportowej w 15 przypadkach i tylko w okresie czerwca i lipca 2015 r. (jedynie domyślać się możemy, jakie to były liczby i przypadki w okresach nie objętych sprawą). Sprawa ta dowodnie ilustruje naganny i patologiczny związek firm transportowych z naszymi (?) SKP.

Ponadto nasz oskarżony kolega M. W. w podobnych okolicznościach przyjął korzyści majątkowe od osób fizycznych w zamian za poświadczenie nieprawdy w odniesieniu do pojazdów osobowych, ciężarowych i tradycyjnie dla takich spraw . . . – rolniczych, gdzie łączna kwota nienależnych korzyści majątkowych wyniosła 7.408,00 złotych.

Nasz oskarżony kolega nie przeprosił i nie wyraził skruchy, szedł w zaparte (niczym stara recydywa?) i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz odmówił składania wyjaśnień. Ale Sąd uznał, że cyt.

wina oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów nie budzi żadnych wątpliwości. (…) Wskazać tu należy, że wina oskarżonego i społeczna szkodliwość zarzucanych mu czynów jest znaczna, czyny żadną miarą nie miały incydentalnego charakteru i w istocie oskarżony działał w sposób konsekwentnie przestępny – a był przecież w sumie osobą majętną i nie cierpiącą niedostatku. Orzeczona kara spełni cele kary w tym, przede wszystkim, cel wychowawczy.

Z uwagi na charakter przypisanych oskarżonemu przestępstw Sąd uznał, że zasadne i konieczne będzie nie tylko orzeczenie przepadku równowartości korzyści majątkowej ale także orzeczenie zakazu pełnienia funkcji diagnosty, przede wszystkim dlatego, że od rzetelności i prawidłowości przeprowadzanych BT zależy Bezpieczeństwo wszystkich uczestników RD.

Kolejny wyrok przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 po rozpoznaniu w dniach 13.11.2017r., 27.11.2017r., 15.01.2018r., 19.02.2.018r., 27.03.2018r., 16.04.2018r. 21.11.2018r. sprawy

2 sygn. akt II K 158/17, WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Dnia 04 grudnia 2018 r., Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny.

3 Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: (…), 5) oskarżony zmarł, (…).

4 określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dnia 7 września 2012r. poz. 996)

5 tj. o przestępstwo z art. 228 § 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

6 określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dnia 7 września 2012r. poz. 996)

7 tj. o przestępstwo z art. 229 § 3 k.k. w zb. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

8 I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. postępowanie karne, co do J. D. (1) umarza;

II. Oskarżonego M. W. uznaje za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów, z tym ustaleniem, że;

– czyny opisane w punktach XLIX oraz L stanowię ciąg przestępstw;

– czyny opisane w punktach od LI do XCVII stanowię ciąg przestępstw,

przy czym oba ciągi przestępstw wyczerpują ustawowe znamiona przepisów art. 228 § 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz. 396) skazuje go:

– za ciąg przestępstw obejmujący czyny opisane w punktach XLIX i L na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

– za ciąg przestępstw obejmujący czyny opisane w punktach od LI do XCVII na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

– przy czym na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeka karę łączną w rozmiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz łączną karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

III. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k., wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. W. (2) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 5 (pięciu);

IV. Na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec M. W. (2) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej w kwocie 7.408,00 zł (siedem tysięcy czterysta osiem złotych) na rzecz Skarbu Państwa;

V. Na podstawie art. 39 pkt 2 k.k., 41 § 1 k.k. i art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. W. (2) środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu diagnosty wykonującego badania techniczne pojazdów przez okres lat 5 (pięciu);

VI. Oskarżonego A. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów z tym ustaleniem, że;

– czyny opisane w punktach XCVIII oraz XCIX, opisane w punktach od C do CI oraz opisane w punktach od CII do CVI stanowią trzy odrębne ciągi przestępstw wyczerpujące ustawowe znamiona przepisów art. 229 § 3 k.k. w zb. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i za to za każdy z tych ciągów przestępstw, na podstawie art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku poz. 396) skazuje go na kary po 1 (jednym) roku pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości po 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

– przy czym na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeka karę łączną w rozmiarze 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz łączną karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

VII. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k., art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego A. J. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 2 (dwóch) oraz orzeka wobec niego obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

VIII. Oskarżonego M. W. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

IX. Ustalając, że wina i społeczna szkodliwość czynów zarzucanych oskarżonym Z. (…) nie są znaczne, zaś okoliczności ich popełnienia nie budzą wątpliwości – na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. oraz art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne, co do obu oskarżonych warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku, przy czym na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeka od oskarżonych Z. (…) tytułem świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej po 1000 (jeden tysiąc) złotych;

X. Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci dowodów rejestracyjnych opisanych na kartach 1295-1296;

XI. Koszty procesu w części uniewinniającej oraz w części umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa;

XII. Zasądza od oskarżonych Z. (…) na rzecz skarbu Państwa po 100 złotych tytułem opłat i obciąża ich po 1/7 części kosztami postępowania;

XIII. Zasądza na rzecz Skarbu Państwa:

– od oskarżonego M. W. (2) 1700 złotych tytułem opłaty oraz obciąża go w 1/7 pozostałymi kosztami postępowania;

– od oskarżonego A. J. 700 złotych tytułem opłaty oraz obciąża go w 1/7 pozostałymi kosztami postępowania.

846 total views, 3 views today