CZAS BADANIA TECHNICZNEGO, CZYLI PIERWSZA OFIARA CEP2,0

Czas BT, czyli pierwsza ofiara CEP2,0 (?)1 I mam pytanie, kto z nas następną taka ofiarą (losu?) zostanie?

Starosta powołał się na ustalenia dokonane w oparciu o dane z systemu CEPiK, potwierdzające krótki czas wykonywanych BT przez naszego kolegę.

Reklamy

I w ten sposób decyzją z kwietnia 2019 r. cofnął naszemu koledze R.W. (skarżącemu) uprawnienie do wykonywania BT posiadane od lutego 2011 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia urzędnicy wskazali, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w styczniu 2018 r. przez przedstawiciela Starosty w Okręgowej Stacji Pojazdów w Bydgoszczy stwierdzono, iż zachodzi konieczność wyjaśnienia czasu, w jakim skarżący wykonuje Okresowe BT. Mianowicie zauważono, że średni czas przeglądu dokonywanego przez skarżącego wynosi tylko 8 minut, podczas gdy dwaj pozostali zatrudnieni diagności przeznaczali na badanie średnio 47 oraz 39 minut.

Starostwo powołało się na opinie:

Reklamy

 • Kierownika Pracowni Obsługi i Diagnostyki Samochodowej ITS w Warszawie,2

 • zastępcy Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,3

 • biegłego rzeczoznawcy samochodowego mgr inż. M. K .4

I tak na ten przykład, jednego pięknego listopadowego dnia 2017 r., wszystkie cztery wykonane tego dnia BT zajęły naszemu koledze ok. dwóch minut (sic!), a żadne BT wykonane tego dnia nie trwało dłużej niż 10 minut!

Nasz kolega w swoim odwołaniu powołał się na przepisy:

 1. z art. 2 i 31 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na brak gradacji kar

 2. postępowania administracyjnego dotyczących postępowania dowodowego bez uwzględnienia okoliczności korzystnych dla niego, jako skarżącego.5

W swoim uzasadnieniu odwołania argumentował, że minimalny czas przeprowadzenia BT nie jest określony przepisami prawa, a szybkie wykonywanie przezeń BT uzasadnione jest jego doświadczeniem oraz wyposażeniem zakładu w dwa stanowiska do badania pojazdów:

 • o DMC do 3,5 tony

 • o DMC powyżej 3,5 tony.

W lipcu 2019 r. SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, w oparciu o opinię biegłego powołanego w sprawie oraz dane pozyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przychylił się do urzędniczego stanowiska posiłkując się wcześniejszymi podobnymi rozstrzygnięciami, zaś pomijając inne wyroki, które szły w sukurs koncepcji o nadrzędnej roli Konstytucji w podobnych sprawach.

Urzędnikom wymiaru sprawiedliwości i sędziom hipokrytom przeszkadza rygorystyczna ustawa o KRS-ie, ale nie przeszkadza im rygoryzm w odniesieniu do naszego środowiska.

W ramach parasola ochronnego urzędników nad patologiami zapewne w tamtejszym starostwie tradycyjnie nie sprawdzili:

 • w jakim stanie technicznym były pojazdy badane przez 2 minuty, a więc, czy nie mamy tu do czynienia a przestępstwem określonym w art. 179 kk,
 • czy właściciel tej OSKP wypłacał prowizję promując podobne patologie,
 • czy w dokumentach kadrowych widnieje jakiś dokument potwierdzający fakt, że nasi koledzy diagności mieli jakiekolwiek szkolenie w okresie ostatnich 12 m-cy,
 • czy byli przez właściciela kiedykolwiek kontrolowani,
 • itp., itd., et’cetera.

Czyli, urzędnicy nie sprawdzili, czy właściciel tej SKP należycie wywiązywał się z nadzoru nad prowadzoną przez siebie firmą, w tym nad pracą podległych mu pracowników. Bo może nie umie on czytać lub nie chciało mu się – choćby wyrywkowo! – sprawdzić w kompie czasu wykonywania BT. Bo to może być podstawą do wszczęcia postępowania w zakresie zamknięcia tej patologicznej SKP – przy udowodnionym braku nadzoru właścicielskiego.Ale, czy tamtejsi urzędnicy znajdą w sobie tyle odwagi?

W tej sprawie, dla tego WSA, zadecydował czas wykonywania BT przez naszego skarżącego kolegę, tj. średnio od ok. 8 minut do ok. 16 minut w kontrolowanym okresie od stycznia do grudnia 2017 r..

W ocenie Sądu okoliczności te zostały przez organy prawidłowo ustalone i właściwie ocenione w sposób skutkujący cofnięciem naszemu skarżącemu koledze uprawnienia diagnosty do wykonywania BT pojazdów.

Z zebranego w tej sprawie materiału dowodowego wynika spójny wniosek, że na przeprowadzenie prawidłowego OBT pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przeznaczyć co najmniej 20-30 minut, przy czym czas ten zwiększa się w zależności od uwarunkowań właściwych badanemu pojazdowi oraz warunków technicznych na SKP.

Powyższe koresponduje z zeznaniami świadków – pracowników skontrolowanej SKP w Bydgoszczy, w której zatrudniony był nasz skarżący kolega, a którzy zgodnie stwierdzili, że średni czas badania samochodu osobowego to 20-35 minut, zaś wykonanie badania w 15 minut i mniej wiązałoby się z pośpiechem i ryzykiem pomyłki!

W swojej opinii biegły rzeczoznawca szczegółowo przeanalizowano 46 przypadków wskazanych w postanowieniu z września 2018 r., gdzie średni czas BT pojazdu był niższy lub równy 15 minutom, przy czym biegły określił minimalny próg czasu na wykonanie badania na 20 minut, maksymalny zaś na 50.

W opinii tej jednoznacznie stwierdzono, że nawet przy uwzględnieniu czynników indywidualizujących każdy przypadek, diagnosta nie był w stanie przeprowadzić badania pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na drugie z postawionych pytań, tj. wskazanie czasu niezbędnego do dokonania przeprowadzonych badań, biegły wskazał, że przeprowadzone metodą fotografii dnia roboczego siedem obserwacji pracy diagnostów w trakcie BT w dwóch różnych SKP, że niezbędny czas na przeprowadzenie badania w SKP to przedział od 20 do 50 minut.

Opinia powyższa została uzupełniona pismem biegłego z listopada 2018 r., gdzie analizie poddano dodatkowo wybrane dni w okresie od marca do grudnia 2017 r. Wnioski z opinii uzupełniającej zgodne były z opinią zasadniczą – skarżący wykonywał badanie jednego pojazdu w analizowanych przypadkach w czasie od 10 do 14 minut, przy czym czas ten powinien oscylować w przedziale od 20 do 50 minut.

To tyle na tę chwilę.

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

P.S.

Dziękuję Prezesowi Norbertowi Jezierskiemu za przysłane mi info w tej sprawie.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 II SA/Bd 751/19 – Wyrok WSA w Bydgoszczy; Data orzeczenia: 2019-11-05; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-08-29; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Sędziowie: Jarosław Wichrowski, Jerzy Bortkiewicz /sprawozdawca/, Joanna Brzezińska /przewodniczący/; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: oddalono skargę w przedmiocie cofnięcia uprawnień.

2 zgodnie z którymi czas badania technicznego samochodu osobowego powinien wynosić ok. 30 minut.

3 zgodnie z którymi czas badania technicznego samochodu osobowego powinien wynosić ok. 30 minut.

4 badanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami winno trwać co najmniej 20 minut w przypadku samochodu osobowego.

5 Urzędnikom starostwa zarzucił, że nie przeprowadzili eksperymentu procesowego dla zweryfikowania czasu, w jakim skarżący jest w stanie wykonać BT zgodnie z przepisami.